Modern Greek Bible

Isaiah 58

Isaiah

Return to Index

Chapter 59

1

[] Idou, h ceir tou Kuriou den esmikrunqh, wste na mh dunatai na swsh, oude to wtion autou ebarunen, wste na mh dunatai na akoush×

2

all' ai anomiai saV ebalon cwrismata metaxu umwn kai tou Qeou umwn, kai ai amartiai saV ekruyan to proswpon autou apo saV, dia na mh akouh.

3

Dioti ai ceireV saV einai memolusmenai apo aimatoV kai oi daktuloi saV apo anomiaV× ta ceilh saV elalhsan yeudh× h glwssa saV emelethse kakian.

4

OudeiV ekzhtei thn dikaiosunhn oude krinei en alhqeia× qarrousin epi thn mataiothta kai lalousi yeudh× sullambanousi kakian kai gennwsin anomian.

5

Basiliskou wa epwazousi kai iston aracnhV ufainousin× ostiV fagh ek twn wwn autwn, apoqnhskei× kai an spashV kanen, exercetai ecidna.

6

Ta pania autwn den qelousi crhsimeusei eiV endumata, oude qelousin enduqh apo twn ergwn autwn× ta erga autwn einai erga anomiaV, kai to ergon thV biaV einai en taiV cersin autwn.

7

Oi podeV autwn trecousi proV to kakon kai speudousi na cuswsin aima aqwon× oi dialogismoi autwn einai dialogismoi anomiaV× erhmwsiV kai katastrofh einai en taiV odoiV autwn.

8

Thn odon thV eirhnhV den gnwrizousi× kai den einai krisiV eiV ta bhmata autwn× autoi eiV eautouV diestreyan taV odouV autwn× paV o peripatwn en autaiV den gnwrizei eirhnhn.

9

[] Dia touto h krisiV einai makran af' hmwn kai h dikaiosunh den maV fqanei× prosmenomen fwV kai idou, skotoV× lamyin, kai peripatoumen en zofw.

10

Yhlafwmen ton toicon wV oi tufloi, kai yhlafwmen wV oi mh econteV ofqalmouV× en meshmbria proskoptomen wV en nukti× eimeqa en mesw twn agaqwn wV nekroi.

11

PanteV brucwmeqa wV arktoi kai stenazomen wV trugoneV× krisin prosmenomen alla den uparcei× swthrian all' einai makran af' hmwn.

12

Dioti ai parabaseiV hmwn eplhqunqhsan enwpion sou, kai ai amartiai hmwn einai martureV kaq' hmwn× dioti meq' hmwn einai ai parabaseiV hmwn× kai taV anomiaV hmwn hmeiV gnwrizomen autaV×

13

parebhmen kai eyeusqhmen proV ton Kurion kai apemakrunqhmen apo opisqen tou Qeou hmwn× elalhsamen adika kai stasiastika× sunelabomen kai eproferamen ek thV kardiaV logouV yeudouV.

14

Kai h krisiV estrafh opisw kai h dikaiosunh istatai makran× dioti h alhqeia epesen en th odw kai h euquthV den dunatai na eiscwrhsh.

15

Nai, exelipen h alhqeia× kai o ekklinwn apo tou kakou ginetai qhrama. Kai eide KurioV kai dushresthqh oti den uphrce krisiV×

16

[] kai eiden oti den uphrcen anqrwpoV, kai eqaumasen oti den uphrcen o mesiteuwn× oqen o braciwn autou enhrghsen eiV auton swthrian× kai h dikaiosunh autou, auth ebastasen auton.

17

Kai eneduqh dikaiosunhn wV qwraka kai perieqhke thn perikefalaian thV swthriaV epi thn kefalhn autou× kai eforesen wV imation ta endumata thV ekdikhsewV kai wV ependuma perieneduqh ton zhlon.

18

Kata ta erga autwn, outw qelei antapodwsei, orghn eiV touV enantiouV autou, antapodosin eiV touV ecqrouV autou× qelei kamei antapodosin kai eiV taV nhsouV.

19

Kai qelousi fobhqh to onoma tou Kuriou apo dusmwn kai thn doxan autou apo anatolwn hliou× otan o ecqroV epelqh wV potamoV, to pneuma tou Kuriou qelei uywsei shmaian enantion autou.

20

Kai o LutrwthV qelei elqei eiV Siwn kai proV touV osoi ek tou Iakwb epistrefousin apo thV parabasewV, legei KurioV.

21

Par' emou de auth einai h proV autouV diaqhkh mou, legei KurioV× to pneuma mou to epi se kai oi logoi mou, touV opoiouV eqesa en tw stomati sou, den qelousi leiyei apo tou stomatoV sou oute apo tou stomatoV tou spermatoV sou oute apo tou stomatoV tou spermatoV tou spermatoV sou, apo tou nun kai ewV aiwnoV, legei KurioV.

Isaiah 60

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: