Modern Greek Bible

Isaiah 57

Isaiah

Return to Index

Chapter 58

1

[] Anabohson dunata, mh feisqhV× uywson thn fwnhn sou wV salpigga kai anaggeilon proV ton laon mou taV anomiaV autwn kai proV ton oikon Iakwb taV amartiaV autwn.

2

Me zhtousin omwV kaq' hmeran kai epiqumousi na manqanwsi taV odouV mou, wV eqnoV to opoion ekame dikaiosunhn kai den egkatelipe thn krisin tou Qeou autou× zhtousi par' emou kriseiV dikaiosunhV× epiqumousi na plhsiazwsin eiV ton Qeon.

3

[] Dia ti enhsteusamen, legousi, kai den eideV; etalaipwrhsamen thn yuchn hmwn kai den egnwrisaV; Idou, en th hmera thV nhsteiaV saV euriskete hdonhn kai kataqlibete pantaV touV misqwtouV saV.

4

Idou, nhsteuete dia dikaV kai eridaV kai gronqizete asebwV× mh nhsteuete, kaqwV thn shmeron, dia na akousqh anwqen h fwnh saV.

5

Toiauth einai h nhsteia, thn opoian egw exelexa; na talaipwrh o anqrwpoV thn yuchn autou mian hmeran; na klinh thn kefalhn autou wV sparton kai na upostronh sakkon kai stakthn eiV eauton; nhsteian qeleiV onomasei touto kai hmeran dekthn eiV ton Kurion;

6

H nhsteia thn opoian egw exelexa, den einai auth; to na luhV touV desmouV thV kakiaV, to na dialuhV ta barea fortia kai to na afinhV eleuqerouV touV katadedunasteumenouV kai to na suntribhV panta zugon;

7

Den einai to na diamoirazhV ton arton sou eiV ton peinwnta kai na eisaghV eiV thn oikian sou touV astegouV ptwcouV; otan blephV ton gumnon, na enduhV auton, kai na mh krupthV seauton apo thV sarkoV sou;

8

[] Tote to fwV sou qelei eklamyei wV h augh kai h ugieia sou tacewV qelei blasthsei× kai h dikaiosunh sou qelei proporeuesqai emprosqen sou× h doxa tou Kuriou qelei eisqai h opisqofulakh sou.

9

Tote qeleiV krazei kai o KurioV qelei apokrinesqai× qeleiV fwnazei kai ekeinoV qelei legei, Idou, egw. Ean ekbalhV ek mesou sou ton zugon, thn anatasin tou daktulou kai touV mataiouV logouV×

10

kai anoighV thn yuchn sou proV ton peinwnta kai eucaristhV thn teqlimmenhn yuchn× tote to fwV sou qelei anatellei en tw skotei kai to skotoV sou qelei eisqai wV meshmbria.

11

Kai o KurioV qelei se odhgei pantote kai cortainei thn yuchn sou en anombriaiV kai pacunei ta osta sou× kai qeleiV eisqai wV khpoV potizomenoV kai wV phgh udatoV, thV opoiaV ta udata den ekleipousi.

12

Kai oi apo sou qelousin oikodomhsei taV palaiaV erhmwseiV× qeleiV anegeirei ta qemelia pollwn genewn× kai qeleiV onomasqh, O epidiorqwthV twn calasmatwn, O anorqwthV twn odwn dia ton katoikismon.

13

[] Ean apostreyhV ton poda sou apo tou sabbatou, apo tou na kamnhV ta qelhmata sou en th agia mou hmera, kai onomazhV to sabbaton trufhn, agian hmeran tou Kuriou, entimon, kai timaV auto, mh akolouqwn taV odouV sou mhde euriskwn en autw to qelhma sou mhde lalwn touV logouV sou,

14

tote qeleiV entrufa en Kuriw× kai egw qelw se ippeusei epi touV uyhlouV topouV thV ghV kai se qreyei me thn klhronomian tou patroV sou Iakwb× dioti to stoma ton Kuriou elalhse.

Isaiah 59

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: