Modern Greek Bible

Isaiah 56

Isaiah

Return to Index

Chapter 57

1

[] O dikaioV apoqnhskei kai oudeiV ballei touto en th kardia autou× kai oi andreV eleouV sullegontai, cwriV na ennoh tiV, an o dikaioV sullegetai ap' emprosqen thV kakiaV.

2

Qelei eiselqei eiV eirhnhn× oi peripatounteV en th euquthti autwn, qelousin anapauqh en taiV klinaiV autwn.

3

[] SeiV de oi uioi thV magisshV, sperma moicou kai pornhV, plhsiasate edw.

4

Kata tinoV entrufate; kata tinoV eplatunate to stoma, exeteinate thn glwssan; den eisqe tekna anomiaV, sperma yeudouV,

5

flogizomenoi me ta eidwla upo pan dendron prasinon, sfazonteV ta tekna en taiV faragxin, upo touV krhmnouV twn bracwn;

6

H meriV sou einai metaxu twn calikwn twn ceimarrwn× outoi, outoi einai h klhronomia sou× kai eiV autouV execeaV spondaV, prosefereV prosforan ex alfitwn× eiV tauta qelw euaresthqh;

7

Epi orouV uyhlou kai metewrou ebaleV thn klinhn sou× kai ekei anebhV dia na prosferhV qusian.

8

Kai opisw twn qurwn kai twn parastatwn esthsaV to mnhmosunon sou× dioti exeskepasaV seauthn apostathsasa ap' emou kai anebhV× eplatunaV thn klinhn sou kai sunefwnhsaV met' ekeinwn× hgaphsaV thn klinhn autwn, exelexaV touV topouV×

9

uphgeV malista proV ton basilea me crismata kai huxhsaV ta arwmata sou kai apesteilaV makran touV presbeiV sou kai etapeinwsaV seauthn mecriV adou.

10

EkopiasaV eiV to makroV thV odou sou× kai den eipaV, eiV mathn kopiazw× eurhkaV to zhn dia thV ceiroV sou× dia touto den apekameV.

11

Kai tina eptohqhV h efobhqhV, wste na yeusqhV kai na mh me enqumhqhV mhde na qeshV touto en th kardia sou; den einai, dioti egw esiwphsa, malista pro pollou, dia touto su den me efobhqhV;

12

Egw qelw apaggeilei thn dikaiosunhn sou kai ta erga sou× omwV den qelousi se wfelhsei.

13

[] Otan anabohshV, aV se eleuqerwswsin oi sunhgmenoi sou× all' o anemoV qelei afarpasei pantaV autouV× h mataiothV qelei labei autouV× o elpizwn omwV ep' eme qelei klhronomhsei thn ghn kai apokthsei to agion mou oroV.

14

Kai qelw eipei, Uywsate, uywsate, etoimasate thn odon, ekbalete to proskomma apo thV odou tou laou mou.

15

Dioti outw legei o UyistoV kai o UpertatoV, o katoikwn thn aiwniothta, tou opoiou to onoma einai O AgioV× Egw katoikw en uyhloiV kai en agiw topw× kai meta tou suntetrimmenou thn kardian kai tou tapeinou to pneuma, dia na zwopoiw to pneuma twn tapeinwn kai na zwopoiw thn kardian twn suntetrimmenwn.

16

Dioti den qelw dikologei aiwniwV oude qelw eisqai pantote wrgismenoV× epeidh tote hqelon ekleiyei ap' emprosqen mou to pneuma kai ai yucai taV opoiaV ekamon.

17

[] Dia thn anomian thV aiscrokerdeiaV autou wrgisqhn kai epataxa auton× ekruya to proswpon mou kai wrgisqhn× alla autoV hkolouqhse peismatwdwV thn odon thV kardiaV autou.

18

Eidon taV odouV autou kai qelw iatreusei auton× kai qelw odhghsei auton kai dwsei palin parhgoriaV eiV auton kai eiV touV teqlimmenouV autou.

19

Egw dhmiourgw ton karpon twn ceilewn× eirhnhn, eirhnhn, eiV ton makran kai eiV ton plhsion, legei KurioV× kai qelw iatreusei auton.

20

Oi de asebeiV einai wV h tetaragmenh qalassa, otan den dunatai na hsucash× kai ta kumata authV ekriptousi katapathma kai phlon.

21

Eirhnh den einai eiV touV asebeiV, legei o QeoV mou.

Isaiah 58

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: