Modern Greek Bible

Isaiah 55

Isaiah

Return to Index

Chapter 56

1

[] Outw legei KurioV× Fulattete krisin kai kamnete dikaiosunhn× dioti h swthria mou plhsiazei na elqh kai h dikaiosunh mou na apokalufqh.

2

MakarioV o anqrwpoV ostiV kamnei touto, kai o uioV tou anqrwpou ostiV kratei auto× ostiV fulattei to sabbaton, wste na mh bebhlwsh auto, kai kratei thn ceira autou, wste na mh praxh mhden kakon.

3

[] O de uioV tou allogenouV, o prosteqeimenoV eiV ton Kurion, aV mh eiph, legwn, O KurioV diolou qelei me cwrisei apo tou laou autou× mhde o eunoucoV aV legh×, Idou, egw eimai dendron xhron.

4

Dioti outw legei KurioV× eiV touV eunoucouV, osoi fulattousi ta sabbata mou kai eklegousi ta areskonta eiV eme kai kratousi thn diaqhkhn mou,

5

eiV autouV malista qelw dwsei en tw oikw mou kai entoV twn teicwn mou topon kai onoma kalhteron para twn uiwn kai twn qugaterwn× eiV autouV qelw dwsei onoma aiwnion, to opoion den qelei ekleiyei.

6

Peri de twn uiwn tou allogenouV, oitineV hqelon prosteqh eiV ton Kurion, dia na douleuwsin eiV auton kai na agapwsi to onoma tou Kuriou, dia na hnai douloi autou× osoi fulattousi to sabbaton, wste na mh bebhlwswsin auto kai kratousi thn diaqhkhn mou×

7

kai toutouV qelw ferei eiV to agion mou oroV kai qelw eufranei autouV en tw oikw thV proseuchV mou× ta olokautwmata autwn kai ai qusiai autwn qelousin eisqai dektai epi to qusiasthrion mou× dioti o oikoV mou qelei onomazesqai, OikoV proseuchV dia pantaV touV laouV.

8

Outw legei KurioV o QeoV o sunagwn touV dieskorpismenouV tou Israhl× Qelw sunaxei eti kai allouV eiV auton, ektoV twn sunhgmenwn autou.

9

[] Elqete, fagete, panta ta zwa tou agrou, panta ta qhria tou dasouV.

10

Oi de fulakeV autou einai tufloi× panteV cwriV nohsewV× panteV kuneV alaloi, mh dunamenoi na ulakthswsi× koimwmenoi, koitomenoi, agapwnteV nustagmon×

11

nai, kuneV adhfagoi, oitineV den gnwrizousi cortasmon kai poimeneV, oitineV den gnwrizousi sunesin× panteV einai estrammenoi proV thn odon autwn, ekastoV eiV to meroV autou, dia to kerdoV autwn.

12

Elqete, legousi, qelw ferei oinon kai qelomen mequsqh me sikera× kai aurion qelei eisqai wV h hmera auth, polu pleon afqonoV.

Isaiah 57

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: