Modern Greek Bible

Isaiah 54

Isaiah

Return to Index

Chapter 55

1

[] W panteV oi diywnteV, elqete eiV ta udata× kai oi mh econteV argurion, elqete, agorasate kai fagete× nai elqete, agorasate oinon kai gala aneu arguriou kai aneu antitimou.

2

Dia ti exodeuete arguria ouci eiV arton; kai ton kopon saV ouci eiV cortasmon; akousate mou meta prosochV kai qelete fagei agaqa kai h yuch saV qelei eufranqh eiV to pacoV.

3

Klinate to wtion saV kai elqete proV eme× akousate kai h yuch saV qelei zhsei× kai qelw kamei proV esaV aiwnion diaqhkhn, ta eleh tou Dabid ta pista.

4

Idou, edwka auton marturion eiV touV laouV, arconta kai prostattonta eiV touV laouV.

5

Idou, qeleiV kalesei eqnoV, to opoion den egnwrizeV× kai eqnh, ta opoia den se egnwrizon, qelousi trexei proV se, dia Kurion ton Qeon sou kai dia ton Agion tou Israhl× dioti se edoxase.

6

[] Zhteite ton Kurion, enosw dunatai na eureqh× epikaleisqe auton, enosw einai plhsion.

7

AV egkataliph o asebhV thn odon autou kai o adikoV taV boulaV autou× kai aV epistreyh proV ton Kurion, kai qelei elehsei auton× kai proV ton Qeon hmwn, dioti autoV qelei sugcwrhsei afqonwV.

8

Dioti ai boulai mou den einai boulai umwn oude odoi umwn ai odoi mou, legei KurioV.

9

All' oson einai uyhloi oi ouranoi apo thV ghV, outwV ai odoi mou einai uyhloterai twn odwn umwn kai ai boulai mou twn boulwn umwn.

10

Dioti kaqwV katabainei h broch kai h ciwn ek tou ouranou kai den epistrefei ekei, alla potizei thn ghn kai kamnei authn na ekfuh kai na blastanh, dia na dwsh sporon eiV ton speironta kai arton eiV ton esqionta,

11

outw qelei eisqai o logoV mou o exercomenoV ek tou stomatoV mou× den qelei epistreyei eiV eme kenoV, alla qelei ektelesei to qelhma mou kai qelei euodwqh eiV o, ti auton apostellw.

12

Dioti qelete exelqei en cara kai odhghqh en eirhnh× ta orh kai oi lofoi qelousin anthchsei emprosqen saV upo agalliasewV kai panta ta dendra tou agrou qelousin epikrothsei taV ceiraV.

13

Anti thV akanqhV qelei anabh kuparissoV, anti thV knidhV qelei anabh mursinh× kai touto qelei eisqai eiV ton Kurion dia onoma, dia shmeion aiwnion, to opoion den qelei ekleiyei.

Isaiah 56

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: