Modern Greek Bible

Isaiah 52

Isaiah

Return to Index

Chapter 53

1

[] TiV episteusen eiV to khrugma hmwn; kai o braciwn tou Kuriou eiV tina apekalufqh;

2

dioti anebh enwpion autou wV truferon futon kai wV riza apo xhraV ghV× den ecei eidoV oude kalloV× kai eidomen auton kai den eicen wraiothta wste na epiqumwmen auton.

3

KatapefronhmenoV kai aperrimmenoV upo twn anqrwpwn× anqrwpoV qliyewn kai dokimoV asqeneiaV× kai wV anqrwpoV apo tou opoiou apostrefei tiV to proswpon, katefronhqh kai wV ouden elogisqhmen auton.

4

[] AutoV twonti taV asqeneiaV hmwn ebastase kai taV qliyeiV hmwn epefortisqh× hmeiV de enomisamen auton tetraumatismenon, peplhgwmenon upo Qeou kai tetalaipwrhmenon.

5

All' autoV etraumatisqh dia taV parabaseiV hmwn, etalaipwrhqh dia taV anomiaV hmwn× h timwria, htiV efere thn eirhnhn hmwn, hto ep' auton× kai dia twn plhgwn autou hmeiV iaqhmen.

6

PanteV hmeiV eplanhqhmen wV probata× estrafhmen ekastoV eiV thn odon autou× kai o KurioV eqesen ep' auton thn anomian pantwn hmwn.

7

AutoV hto katateqlimmenoV kai bebasanismenoV alla den hnoixe to stoma autou× eferqh wV arnion epi sfaghn, kai wV probaton emprosqen tou keirontoV auto afwnon, outw den hnoixe to stoma autou.

8

Apo kataqliyewV kai krisewV anhrpacqh× thn de genean autou tiV qelei dihghqh; dioti eshkwqh apo thV ghV twn zwntwn× dia taV parabaseiV tou laou mou etraumatisqh.

9

Kai o tafoV autou diwrisqh meta twn kakourgwn× plhn eiV ton qanaton autou estaqh meta tou plousiou× dioti den ekamen anomian oude eureqh doloV en tw stomati autou.

10

[] All' o KurioV hqelhse na basanish auton× etalaipwrhsen auton. Afou omwV dwshV thn yuchn autou prosforan peri amartiaV, qelei idei ekgona, qelei makrunei taV hmeraV autou, kai to qelhma tou Kuriou qelei euodwqh en th ceiri autou.

11

Qelei idei touV karpouV tou ponou thV yuchV autou kai qelei cortasqh× o dikaioV douloV mou qelei dikaiwsei pollouV dia thV epignwsewV autou× dioti autoV qelei bastasei taV anomiaV autwn.

12

Dia touto qelw dwsei eiV auton merida meta twn megalwn kai touV iscurouV qelei moirasqh lafuron, dioti paredwke thn yuchn autou eiV qanaton kai meta anomwn elogisqh kai autoV ebastase taV amartiaV pollwn kai qelei mesiteusei uper twn anomwn.

Isaiah 54

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: