Modern Greek Bible

Isaiah 51

Isaiah

Return to Index

Chapter 52

1

[] Exegerqhti, exegerqhti, enduqhti thn dunamin sou, Siwn× enduqhti ta imatia thV megaloprepeiaV sou, Ierousalhm, poliV agia× dioti tou loipou den qelei pleon eiselqei eiV se o aperitmhtoV kai akaqartoV.

2

Ektinacqhti apo to cwma× shkwqhti, kaqhson, Ierousalhm× luson ta desma apo tou trachlou sou, aicmalwtoV qugathr thV Siwn.

3

Dioti outw legei KurioV× Epwlhqhte dia mhden kai qelete lutrwqh aneu arguriou.

4

Dioti outw legei KurioV o QeoV× O laoV mou katebh to proteron eiV thn Aigupton dia na paroikhsh ekei kai oi Assurioi anaitiwV kateqliyan autouV.

5

Twra loipon, ti ecw na kamw edw, legei KurioV, epeidh o laoV mou elhfqh dia mhden; oi exousiazonteV ep' autou kamnousin eauton na ololuzh, legei KurioV× kai to onoma mou blasfhmeitai pantote kaq' hmeran.

6

Dia touto o laoV mou qelei gnwrisei to onoma mou× dia touto qelei gnwrisei en ekeinh th hmera, oti egw eimai o lalwn× idou, egw.

7

[] Poson wraioi einai epi twn orewn oi podeV tou euaggelizomenou, tou khruttontoV eirhnhn× tou euaggelizomenou agaqa, tou khruttontoV swthrian, tou legontoV proV thn Siwn× O QeoV sou basileuei.

8

Oi fulakeV sou qelousin uywsei fwnhn× en fwnaiV omou qelousin alalazei× dioti qelousin idei ofqalmoV proV ofqalmon, otan o KurioV anorqwsh thn Siwn.

9

Alalaxate, eufranqhte omou, hrhmwmenoi topoi thV Ierousalhm× dioti o KurioV parhgorhse ton laon autou, elutrwse thn Ierousalhm.

10

O KurioV egumnwse ton agion braciona autou enwpion pantwn twn eqnwn× kai panta ta perata thV ghV qelousin idei thn swthrian tou Qeou hmwn.

11

Surqhte, surqhte, exelqete ekeiqen, mh eggishte akaqarton× exelqete ek mesou authV× kaqarisqhte seiV oi bastazonteV ta skeuh tou Kuriou×

12

dioti den qelete exelqei en bia, oude meta fughV qelete odoiporhsei× dioti o KurioV qelei upagei emprosqen saV kai o QeoV tou Israhl qelei eisqai h opisqofulakh saV.

13

[] Idou, o douloV mou qelei euodwqh× qelei uywqh kai doxasqh kai anabh uyhla sfodra.

14

KaqwV polloi emeinan ekstatikoi epi se, toson hto to proswpon autou adoxon para pantoV anqrwpou kai to eidoV autou para twn uiwn twn anqrwpwn.

15

Outw qelei rantisei polla eqnh× oi basileiV qelousi fraxei to stoma autwn ep' auton× dioti qelousin idei ekeino to opoion den elalhqh proV autouV× kai qelousi nohsei ekeino, to opoion den hkousan.

Isaiah 53

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: