Modern Greek Bible

Isaiah 50

Isaiah

Return to Index

Chapter 51

1

[] Akousate mou, seiV oi akolouqounteV thn dikaiosunhn, oi zhtounteV ton Kurion× embleyate eiV ton bracon, ek tou opoiou elatomhqhte, kai eiV to stomion tou lakkou, ek tou opoiou anwrucqhte.

2

Embleyate eiV ton Abraam ton patera saV kai eiV thn Sarran, htiV saV egennhse× dioti ekalesa auton onta ena kai euloghsa auton kai eplhquna auton.

3

O KurioV loipon qelei parhgorhsei thn Siwn× autoV qelei parhgorhsei pantaV touV hrhmwmenouV topouV authV× kai qelei kamei thn erhmon authV wV thn Edem kai thn erhmian authV wV paradeison tou Kuriou× eufrosunh kai agalliasiV qelei euriskesqai en auth, doxologia kai fwnh ainesewV.

4

[] Akouson mou, lae mou× kai doV akroasin eiV eme, eqnoV mou× dioti nomoV qelei exelqei par' emou kai qelw sthsei thn krisin mou dia fwV twn lawn.

5

H dikaiosunh mou plhsiazei× h swthria mou exhlqe kai oi bracioneV mou qelousi krinei touV laouV× ai nhsoi qelousi prosmenei eme kai qelousin elpizei epi ton braciona mou.

6

Uywsate touV ofqalmouV saV eiV touV ouranouV kai bleyate eiV thn ghn katw× dioti oi ouranoi qelousi dialuqh wV kapnoV kai h gh qelei palaiwqh wV imation kai oi katoikounteV en auth qelousin apoqanei exisou× all' h swthria mou qelei eisqai eiV ton aiwna kai h dikaiosunh mou den qelei ekleiyei.

7

Akousate mou, seiV oi gnwrizonteV dikaiosunhn× lae, en th kardia tou opoiou einai o nomoV mou× mh fobeisqe ton oneidismon twn anqrwpwn mhde tarattesqe eiV taV ubreiV autwn.

8

Dioti wV imation qelei katafagei autouV o skwlhx kai wV mallion qelei katafagei autouV o skwroV× all' h dikaiosunh mou qelei menei eiV ton aiwna kai h swthria mou eiV geneaV genewn.

9

[] Exegerqhti, exegerqhti, enduqhti dunamin, braciwn Kuriou× exegerqhti wV en taiV arcaiaiV hmeraiV, en taiV palaiaiV geneaiV. Den eisai su, o pataxaV thn Raab kai traumatisaV ton drakonta;

10

Den eisai su, o xhranaV thn qalassan, ta udata thV megalhV abussou; o poihsaV ta baqh thV qalasshV odon diabasewV twn lelutrwmenwn;

11

Kai oi lelutrwmenoi tou Kuriou qelousin epistreyei kai elqei en alalagmw eiV Siwn× kai eufrosunh aiwnioV qelei eisqai epi thV kefalhV autwn× agalliasin kai eufrosunhn qelousin apolausei× h luph kai o stenagmoV qelousi fugei.

12

Egw, egw eimai o parhgorwn umaV. Su tiV eisai kai fobeisai apo anqrwpou qnhtou kai apo uiou anqrwpou, ostiV qelei geinei wV cortoV×

13

kai elhsmonhsaV Kurion ton Poihthn sou, ton ekteinanta touV ouranouV kai qemeliwsanta thn ghn× kai efobeiso pantote kaq' hmeran thn orghn tou kataqlibontoV se, wV ean hto etoimoV na katastreyh; kai pou einai twra h orgh tou kataqlibontoV;

14

O hcmalwtismenoV speudei na luqh kai na mh apoqanh en tw lakkw mhde na sterhqh ton arton autou×

15

dioti egw eimai KurioV o QeoV sou, o tarattwn thn qalassan kai hcousi ta kumata authV× KurioV twn dunamewn to onoma autou.

16

Kai eqesa touV logouV mou eiV to stoma sou kai se eskepasa me thn skian thV ceiroV mou, dia na sterewsw touV ouranouV kai na qemeliwsw thn ghn× kai dia na eipw proV thn Siwn, LaoV mou eisai.

17

[] Exegerqhti, exegerqhti, anasthqi, Ierousalhm, htiV epieV ek thV ceiroV tou Kuriou to pothrion tou qumou autou× epieV, exekenwsaV kai authn thn trugian tou pothriou thV zalhV.

18

Ek pantwn twn uiwn, touV opoiouV egennhse, den uparcei o odhgwn authn× oude einai ek pantwn twn uiwn, touV opoiouV exeqreyen, o pianwn authn ek thV ceiroV.

19

Ta duo tauta hlqon epi se× tiV qelei se sulluphqh; erhmwsiV kai katastrofh kai peina kai macaira× dia tinoV na se parhgorhsw;

20

Oi uioi sou apenekrwqhsan× koitontai ap' akrou paswn twn odwn, wV agrioV tauroV en diktuoiV× einai plhreiV tou qumou tou Kuriou, thV epitimhsewV tou Qeou sou.

21

Oqen, akoue twra touto, teqlimmenh kai mequousa, plhn ouci ex oinou×

22

outw legei o KurioV sou, o KurioV kai o QeoV sou, o dikologwn uper tou laou autou× Idou, elabon ek twn ceirwn sou to pothrion thV zalhV, thn trugian tou pothriou tou qumou mou× den qeleiV pleon piei auto tou loipou×

23

kai qelw balei auto eiV thn ceira twn kataqlibontwn se, oitineV eipon proV thn yuchn sou, Kuyon, dia na peraswmen× kai su ebaleV to swma sou wV ghn kai wV odon eiV touV diabainontaV.

Isaiah 52

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: