Modern Greek Bible

Isaiah 49

Isaiah

Return to Index

Chapter 50

1

[] Outw legei KurioV× Pou einai to eggrafon tou diazugiou thV mhtroV saV, di' ou apebalon authn; h tiV einai ek twn daneistwn mou, eiV ton opoion saV epwlhsa; Idou, dia taV anomiaV saV epwlhqhte, kai dia taV parabaseiV saV apeblhqh h mhthr saV.

2

Dia ti, ote hlqon, den uphrcen oudeiV; kai ote ekalesa, den uphrcen o apokrinomenoV; Esmikrunqh poswV h ceir mou, wste na mh dunatai na lutrwsh; h den ecw dunamin na eleuqerwsw; Idou, egw me thn epitimhsin mou exhrana thn qalassan, ekama erhmon touV potamouV× oi icqueV autwn exhranqhsan di' elleiyin udatoV kai apeqanon upo diyhV.

3

Egw perienduw touV ouranouV skotoV kai qetw sakkon to perikalumma autwn.

4

[] KurioV o QeoV edwken eiV eme glwssan pepaideumenwn, dia na exeurw pwV na lalhsw logon en kairw proV ton bebarumenon× egeirei apo prwi eiV prwi, egeirei to wtion mou, dia na akouw wV oi pepaideumenoi.

5

KurioV o QeoV hnoixen wtion en emoi kai egw den hpeiqhsa oude estrafhn opisw.

6

Ton nwton mou edwka eiV touV mastigountaV kai taV siagonaV mou eiV touV madizontaV× den ekruya to proswpon mou apo ubrismwn kai emptusmatwn.

7

Dioti KurioV o QeoV qelei me bohqhsei× dia touto den enetraphn× dia touto eqesa to proswpon mou wV petran sklhran kai exeurw oti den qelw kataiscunqh.

8

Plhsion einai o dikaionwn me× tiV qelei kriqh met' emou; aV parastaqwmen omou× tiV einai h antidikoV mou; aV plhsiash eiV eme.

9

Idou, KurioV o QeoV qelei me bohqhsei× tiV qelei me katadikasei idou, panteV outoi qelousi palaiwqh wV imation× o skwlhx qelei katafagei autouV.

10

[] TiV einai metaxu saV o foboumenoV ton Kurion, o upakouwn eiV thn fwnhn tou doulou autou; outoV, kai an peripath en skotei kai den ech fwV, aV qarrh epi to onoma tou Kuriou kai aV episthrizetai epi ton Qeon autou.

11

Idou, panteV seiV, oi anaptonteV pur kai perikukloumenoi me spinqhraV, peripateite en tw fwti tou puroV saV kai dia twn spinqhrwn touV opoiouV exhyate. Touto saV egeinen upo thV ceiroV mou, en luph qelete koitesqai.

Isaiah 51

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: