Modern Greek Bible

Isaiah 48

Isaiah

Return to Index

Chapter 49

1

[] Akousate mou, ai nhsoi× kai prosexate, laoi makrunoi× O KurioV me ekalesen ek koiliaV× ek twn splagcnwn thV mhtroV mou anefere to onoma mou.

2

Kai ekame to stoma mou wV macairan oxeian× upo thn skian thV ceiroV autou me ekruye, kai me ekamen wV beloV eklekton, kai en th faretra autou me ekruye,

3

kai eipe proV eme, Su eisai o douloV mou, Israhl, eiV ton opoion qelw doxasqh.

4

Kai egw eipa, MataiwV ekopiasa× eiV ouden kai eiV mathn kathnalwsa thn dunamin mou× plhn h krisiV mou einai meta tou Kuriou kai to ergon mou meta tou Qeou mou.

5

Twra loipon legei KurioV, o plasaV me ek koiliaV doulon autou, dia na epanaferw ton Iakwb proV auton kai dia na sunacqh proV auton o Israhl, kai qelw doxasqh eiV touV ofqalmouV tou Kuriou, kai o QeoV mou qelei eisqai h dunamiV mou×

6

kai eipe, Mikron einai to na hsai douloV mou dia na anorqwshV taV fulaV tou Iakwb kai na epanaferhV to upoloipon tou Israhl× qelw proseti se dwsei fwV eiV ta eqnh, dia na hsai h swthria mou ewV escatou thV ghV.

7

[] Outw legei KurioV, o LutrwthV tou Israhl, o AgioV autou, proV ekeinon ton opoion katafronei anqrwpoV, proV ekeinon ton opoion bdeluttetai eqnoV, proV ton doulon twn exousiastwn× BasileiV qelousi se idei kai shkwqh, hgemoneV kai qelousi se proskunhsei, eneken tou Kuriou, ostiV einai pistoV, tou Agiou tou Israhl, ostiV se exelexen

8

Outw legei KurioV× En kairw dektw ephkousa sou kai en hmera swthriaV se ebohqhsa× kai qelw se diafulaxei kai qelw se dwsei eiV diaqhkhn twn lawn, dia na anorqwshV thn ghn, na klhrodothshV klhronomiaV hrhmwmenaV×

9

legwn proV touV desmiouV, Exelqete× proV touV en tw skotei, Anakalufqhte. Qelousi boskhqh plhsion twn odwn, kai ai boskai autwn qelousin eisqai en pasi toiV uyhloiV topoiV.

10

den qelousi peinasei oude diyhsei× den qelei prosballei autouV oute kauswn oute hlioV× dioti o elewn autouV qelei odhghsei autouV kai dia phgwn udatwn qelei ferei autouV.

11

Kai qelw kamei panta ta orh mou odouV, kai ai triboi mou qelousin uywqh.

12

Idou, outoi qelousin elqei makroqen× kai idou, outoi apo borra kai apo notou kai outoi apo thV ghV tou Sineim.

13

[] Eufrainesqe, ouranoi× kai agallou, h gh× alalaxate, ta orh× dioti o KurioV parhgorhse ton laon autou kai touV teqlimmenouV autou elehsen.

14

All' h Siwn eipen, O KurioV me egkatelipe kai o KurioV mou me elhsmonhse.

15

Dunatai gunh na lhsmonhsh to qhlazon brefoV authV, wste na mh elehsh to teknon thV koiliaV authV; alla kai an autai lhsmonhswsin, egw omwV den qelw se lhsmonhsei.

16

Idou, epi twn palamwn mou se ezwgrafisa× ta teich sou einai pantote enwpion mou.

17

Ta tekna sou qelousin elqei meta spoudhV× oi de katastrefonteV se kai erhmononteV se qelousin exelqei apo sou.

18

[] Uywson kuklw touV ofqalmouV sou kai ide× panteV outoi sunaqroizontai omou, ercontai proV se. Zw egw, legei KurioV, oti su qeleiV enduqh pantaV toutouV wV kosmhma, kai wV numfh qeleiV stolisqh autouV.

19

Dioti oi hfanismenoi sou kai oi hrhmwmenoi sou topoi kai h gh sou h katefqarmenh qelousin eisqai twra parapolu malista stenoi dia touV katoikouV sou× ekeinoi de, oitineV se katetrwgon, qelousi makrunqh apo sou.

20

Ta tekna, ta opoia qeleiV apokthsei meta thn ateknian sou, qelousin eipei proseti eiV ta wta sou, StenoV einai o topoV di' eme× kame eiV eme topon dia na katoikhsw.

21

Tote qeleiV eipei en th kardia sou, TiV egennhsen eiV eme tauta, enw egw hmhn hteknwmenh kai erhmoV, aicmalwtoV kai metaferomenh; tauta de tiV exeqreyen; idou, egw eicon egkataleifqh monh× tauta pou hsan;

22

Outw legei KurioV o QeoV× Idou, qelw uywsei thn ceira mou proV ta eqnh kai sthsei thn shmaian mou proV touV laouV, kai qelousi ferei touV uiouV sou en taiV agkalaiV kai ai qugatereV sou qelousi ferqh ep' wmwn×

23

kai basileiV qelousin eisqai oi paidotrofoi sou kai ai basilissai autwn ai trofoi sou× qelousi se proskunhsei me to proswpon proV thn ghn kai gleifei to cwma twn podwn sou× kai qeleiV gnwrisei, oti egw eimai o KurioV kai oti oi prosmenonteV me den qelousin aiscunqh.

24

[] Dunatai to lafuron na afaireqh apo tou iscurou h na eleuqerwqwsin oi dikaiwV aicmalwtisqenteV;

25

All' o KurioV outw legei× Kai oi aicmalwtoi tou iscurou qelousin afaireqh kai to lafuron tou tromerou qelei apospasqh× dioti egw qelw dikologhsei proV touV dikologountaV kata sou kai egw qelw swsei ta tekna sou.

26

TouV de kataqlibontaV se qelw kamei na fagwsi taV idiaV autwn sarkaV× kai qelousi mequsqh me to idion autwn aima, wV me neon oinon× kai qelei gnwrisei pasa sarx, oti egw o KurioV eimai o Swthr sou kai o LutrwthV sou, o IscuroV tou Iakwb.

Isaiah 50

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: