Modern Greek Bible

Isaiah 47

Isaiah

Return to Index

Chapter 48

1

[] Akousate touto, oikoV Iakwb× oi klhqenteV me to onoma tou Israhl kai exelqonteV ek thV phghV tou Iouda× oi omnuonteV eiV to onoma tou Kuriou kai anaferonteV ton Qeon tou Israhl, plhn ouci en alhqeia oude en dikaiosunh.

2

Dioti lambanousi to onoma autwn ek thV polewV thV agiaV kai episthrizontai epi ton Qeon tou Israhl× to onoma autou einai, O KurioV twn dunamewn.

3

Ektote anhggeila ta ap' archV× kai exhlqon ek tou stomatoV mou kai diekhruxa auta× ekama tauta aifnidiwV kai egeinan.

4

Epeidh gnwrizw oti eisai sklhroV, kai o trachloV sou einai neuron sidhroun kai to metwpon sou calkinon.

5

Ektote de anhggeila touto proV se× prin geinh diekhruxa touto eiV se, dia na mh eiphV, To eidwlon mou ekame tauta× kai to glupton mou kai to cuton mou prosetaxe tauta.

6

HkousaV× ide panta tauta× kai den qelete omologhsei; apo toude diakhruttw proV se nea, malista apokekrummena, kai ta opoia su den hxeureV.

7

Twra egeinan kai ouci palaioqen, kai oude pro thV hmeraV tauthV hkousaV peri autwn, dia na mh eiphV, Idou, egw hxeuron tauta.

8

Oute hkousaV oute hxeureV oute ap' archV hnoicqhsan ta wta sou× dioti hxeuron eti bebaiwV hqeleV ferqh apistwV kai ek koiliaV wnomasqhV parabathV.

9

[] Eneken tou onomatoV mou qelw makrunei ton qumon mou, kai dia ton epainon mou qelw bastacqh proV se, wste na mh se exoloqreusw.

10

Idou, se ekaqarisa, plhn ouci wV arguron× se katesthsa eklekton en tw cwneuthriw thV qliyewV.

11

Eneken emou, eneken emou qelw kamei touto× dioti pwV hqele molunqh to onoma mou; nai, den qelw dwsei thn doxan mou eiV allon.

12

Akouson mou, Iakwb, kai Israhl ton opoion egw ekalesa× egw autoV eimai× egw o prwtoV, egw kai o escatoV.

13

Kai h ceir mou eqemeliwse thn ghn kai h dexia mou emetrhse me spiqamhn touV ouranouV× otan kalw autouV, paristantai omou.

14

Sunacqhte, panteV seiV, kai akousate× tiV ek toutwn anhggeile tauta; O KurioV hgaphsen auton× oqen qelei ekplhrwsei to qelhma autou epi thn Babulwna kai o braciwn autou qelei eisqai epi touV CaldaiouV.

15

Egw, egw elalhsa× nai, ekalesa auton× efera auton kai egw qelw euodwsei thn odon autou.

16

[] Plhsiasate proV eme, akousate touto× ap' archV den elalhsa en kruptw× afotou egeine touto, egw hmhn ekei kai twra KurioV o QeoV apesteilen eme kai to pneuma autou.

17

Outw legei KurioV, o LutrwthV sou, o AgioV tou Israhl× Egw eimai KurioV o QeoV sou, o didaskwn se dia thn wfeleian sou, o odhgwn se dia thV odou di' hV eprepe na upaghV.

18

Eiqe na hkoueV ta prostagmata mou tote h eirhnh sou hqelen eisqai wV potamoV kai h dikaiosunh sou wV kumata qalasshV×

19

kai to sperma sou hqelen eisqai wV h ammoV kai ta ekgona thV koiliaV sou wV ta liqaria authV× to onoma autou den hqelen apokoph oude exaleifqh ap' emprosqen mou.

20

Exelqete ek thV BabulwnoV, feugete apo twn Caldaiwn, meta fwnhV alalagmou anaggeilate, diakhruxate touto, ekfwnhsate auto ewV escatou thV ghV, eipate, O KurioV elutrwse ton doulon autou Iakwb.

21

Kai den ediyhsan, ote wdhgei autouV dia thV erhmou× ekame na reuswsi di' autouV udata ek petraV× kai escise thn petran kai ta udata erreusan.

22

Eirhnh den einai eiV touV asebeiV, legei KurioV.

Isaiah 49

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: