Modern Greek Bible

Isaiah 46

Isaiah

Return to Index

Chapter 47

1

[] Kataba kai kaqhson epi tou cwmatoV, parqene qugathr thV BabulwnoV× kaqhson kata ghV× qronoV pleon den einai, qugathr twn Caldaiwn× dioti den qeleiV pleon onomasqh apalh kai trufera.

2

Piason ton ceiromulon kai aleqe aleuron× ekkaluyon touV plokamouV sou, gumnwson touV podaV, ekkaluyon taV knhmaV, perason touV potamouV.

3

H gumnwsiV sou qelei ekkalufqh× nai, h aiscunh sou qelei fanh× ekdikhsin qelw labei kai den qelw feisqh anqrwpon.

4

Tou Lutrwtou hmwn to onoma einai, O KurioV twn dunamewn, o AgioV tou Israhl.

5

Kaqhson siwpwsa kai eiselqe eiV to skotoV, qugathr twn Caldaiwn× dioti den qeleiV pleon onomazesqai, H kuria twn basileiwn.

6

Wrgisqhn kata tou laou mou, emiana thn klhronomian mou kai paredwka autouV eiV thn ceira sou× plhn su den edeixaV eiV autouV eleoV× sfodra ebarunaV ton zugon sou epi ton geronta.

7

[] Kai eipaV, eiV ton aiwna qelw eisqai kuria× wste den ebaleV tauta en th kardia sou oude enequmhqhV ta escata autwn.

8

Twra loipon akouson touto, h paradedomenh eiV taV trufaV, h katoikousa amerimnwV, h legousa en th kardia sou, Egw eimai kai ektoV emou oudemia allh× den qelw kaqhsei chra kai den qelw gnwrisei ateknwsin.

9

Ta duo tauta qelousi bebaiwV elqei epi se exaifnhV en mia hmera, ateknwsiV kai chreia× qelousin elqei epi se kaq' oloklhrian dia to plhqoV twn mageiwn sou, dia thn megalhn afqonian twn gohteumatwn sou×

10

dioti eqarreuqhV epi thn ponhrian sou kai eipaV, den me blepei oudeiV. H sofia sou kai h episthmh sou se apeplanhsan× kai eipaV en th kardia sou, Egw eimai kai ektoV emou oudemia allh.

11

Dia touto qelei elqei kakon epi se, cwriV na exeurhV poqen gennatai× kai sumfora qelei pesei kata sou, cwriV na dunasai na apostreyhV authn× kai oleqroV qelei elqei, aifnidiwV epi se, cwriV na exeurhV.

12

Sthqi twra me taV gohteiaV sou kai me to plhqoV twn mageiwn sou, eiV taV opoiaV hgwnisqhV ek neothtoV sou× an dunasai na wfelhqhV, an dunasai na uperiscushV.

13

ApekameV en tw plhqei twn boulwn sou. AV shkwqwsi twra oi ouranoskopoi, oi astrologoi, oi mhnologoi prognwstikoi, kai aV se swswsin ek twn epercomenwn epi se.

14

Idou, qelousin eisqai wV acuron× pur qelei katakausei autouV× den qelousi dunhqh na swswsin eautouV apo thV dunamewV thV flogoV× den qelei meinei anqrax dia na qermanqh tiV oude pur dia na kaqhsh emprosqen autou.

15

Toioutoi qelousin eisqai eiV se ekeinoi, meta twn opoiwn ek neothtoV sou ekopiasaV, oi emporoi sou× qelousi fugei periplanwmenoi ekastoV eiV to meroV autou× oudeiV qelei se swsei.

Isaiah 48

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: