Modern Greek Bible

Isaiah 45

Isaiah

Return to Index

Chapter 46

1

[] Katekamfqh o Bhl, ekuyen o Nebw× ta eidwla autwn epeteqhsan epi zwwn kai kthnwn× ai amaxai umwn hsan pefortismenai fortion kopiastikon.

2

Kuptousi, kamptousin omou× den dunantai na swswsi to fortion alla kai auta ferontai eiV aicmalwsian.

3

Akousate mou, oikoV Iakwb kai pan to upoloipon tou oikou Israhl, touV opoiouV eshkwsa apo koiliaV, touV opoiouV ebastasa apo mhtraV×

4

kai ewV tou ghratoV saV egw autoV eimai× kai ewV twn leukwn tricwn egw qelw saV bastasei× egw saV ekama kai egw qelw saV shkwsei× nai, egw qelw saV bastasei kai swsei.

5

[] Me tina qelete me exomoiwsei kai qelete me exiswsei kai me sugkrinei kai qelomen eisqai omoioi;

6

Cunousi crusion ek tou balantiou kai zugizousin argurion dia tou stathroV kai misqonousi crusocoon kai kataskeuazei auto qeon× epeita prospiptousi kai proskunousi×

7

shkonousin auton ep' wmou× ferousin auton kai qetousin auton eiV ton topon autou kai istatai× den qelei metasaleusei ek tou topou autou× proseti bowsi proV auton alla den dunatai na apokriqh oude na swsh autouV apo thV sumforaV autwn.

8

Enqumhqhte touto kai deicqhte anqrwpoi× anakalesate auto eiV ton noun saV, apostatai.

9

Enqumhqhte ta protera, ta ap' archV× dioti egw eimai o QeoV kai den uparcei alloV× egw eimai o QeoV kai oudeiV omoioV mou×

10

ostiV ap' archV anaggellw to teloV kai apo proteron ta mh gegonota, legwn, H boulh mou qelei staqh kai qelw ektelesei apan to qelhma mou×

11

ostiV krazw to arpaktikon pthnon ex anatolwn, ton andra thV boulhV mou apo ghV makran× nai, elalhsa kai qelw kamei na geinh× ebouleuqhn kai qelw ektelesei auto.

12

Akousate mou, sklhrokardioi, oi makran apo thV dikaiosunhV.

13

Eplhsiasa thn dikaiosunhn mou× den qelei eisqai makran kai h swthria mou den qelei bradunei× kai qelw dwsei en Siwn swthrian eiV ton Israhl, thn doxan mou.

Isaiah 47

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: