Modern Greek Bible

Isaiah 43

Isaiah

Return to Index

Chapter 44

1

[] Alla twra akouson, doule mou Iakwb, kai Israhl ton opoion exelexa.

2

Outw legei KurioV, ostiV se ekame kai se eplasen ek koiliaV kai qelei se bohqhsei× Mh fobou, doule mou Iakwb, kai su, Iesouroun, ton opoion exelexa.

3

Dioti qelw ekceei udwr epi ton diywnta kai potamouV epi thn xhran× qelw ekceei to pneuma mou epi to sperma sou kai thn eulogian mou epi touV ekgonouV sou×

4

kai qelousi blasthsei wV metaxu cortou, wV iteai para touV ruakaV twn udatwn.

5

O men qelei legei, Egw eimai tou Kuriou× o de qelei onomazesqai me to onoma Iakwb× kai alloV qelei upografesqai me thn ceira autou eiV ton Kurion kai eponomazesqai me to onoma Israhl.

6

Outw legei KurioV o BasileuV tou Israhl kai o LutrwthV autou, o KurioV twn dunamewn× Egw eimai o prwtoV kai egw o escatoV× kai ektoV emou den uparcei QeoV.

7

Kai tiV wV egw qelei kraxei kai anaggeilei kai diataxei eiV eme, afou esusthsa ton palaion laon; kai ta epercomena kai ta mellonta aV anaggeilwsi proV autouV.

8

Mh fobeisqe mhde tromazete× ektote den se ekama na akoushV kai anhggeila touto; seiV eisqe malista martureV mou× ektoV emou uparcei QeoV; bebaiwV den uparcei bracoV× den gnwrizw oudena.

9

[] Osoi kataskeuazousin eidwla, panteV einai mataiothV× kai ta poluerasta autwn eidwla den wfelousi× kai autoi einai martureV autwn oti den blepousin oude noousi, dia na kataiscunqwsi.

10

TiV eplase qeon h ecusen eidwlon, to opoion ouden wfelei;

11

Idou, panteV oi suntrofoi autou qelousin aiscunqh× kai oi tecnitai, autoi einai ex anqrwpwn× aV sunacqwsi panteV omou× aV parastaqwsi× qelousi fobhqh, qelousin entraph panteV omou.

12

O calkeuV koptei sidhron kai ergazetai eiV touV anqrakaV kai me ta sfuria morfonei auto kai kataskeuazei auto me thn dunamin twn bracionwn autou× malista peina kai h dunamiV autou apokamnei× udwr den pinei kai atonei.

13

O xulourgoV exaplonei ton kanona, shmeionei auto me staqmhn, omalunei auto me rokania kai shmeionei auto dia tou diabhtou kai kamnei auto kata thn anqrwpinhn morfhn, kata anqrwpinhn wraiothta, dia na katoikh en th oikia.

14

Koptei eiV eauton kedrouV kai lambanei thn kuparisson kai thn drun, ta opoia eklegei eiV eauton metaxu twn dendrwn tou dasouV× futeuei peukhn kai h broch auxanei authn.

15

Kai qelei eisqai crhsimon eiV ton anqrwpon dia kausimon× kai ex autou lambanei kai qermainetai× proseti kaiei auto kai yhnei arton× proseti kamnei auto qeon kai proskunei auto× kamnei auto eidwlon kai gonatizei emprosqen autou.

16

To hmisu autou kaiei en puri× me to allo hmisu trwgei to kreaV× yhnei to yhton kai cortainei× kai qermainetai, legwn, W eqermanqhn, eidon to pur×

17

kai to enapoleifqen autou kamnei qeon, to glupton autou× gonatizei emprosqen autou kai proskunei auto kai proseucetai eiV auto kai legei, Lutrwson me, dioti eisai o qeoV mou.

18

Den katalambanousin oude noousi× dioti ekleise touV ofqalmouV autwn dia na mh blepwsi, kai taV kardiaV autwn dia na mh nowsi.

19

Kai oudeiV sullogizetai en th kardia autou oude einai gnwsiV en autw oude nohsiV, wste na eiph, To hmisu autou ekausa en puri× eti eyhsa arton epi twn anqrakwn autou× eyhsa kreaV kai efagon× epeita qelw kamei to upoloipon autou bdelugma; qelw proskunhsei dendrou kormon;

20

Bosketai apo stakthV× h hpathmenh kardia autou apeplanhsen auton, dia na mh dunatai na eleuqerwsh thn yuchn autou mhde na eiph, Touto, th en th dexia mou, den einai yeudoV;

21

[] Enqumou tauta, Iakwb kai Israhl× dioti douloV mou eisai× egw se eplasa× douloV mou eisai× Israhl, den qeleiV lhsmonhqh up' emou.

22

Exhleiya wV puknhn omiclhn taV parabaseiV sou, kai wV nefoV taV amartiaV sou× epistreyon proV eme× dioti egw se elutrwsa.

23

Yallete, ouranoi× dioti o KurioV ekame touto× alalaxate, ta katw thV ghV× ekbalete fwnhn agalliasewV, orh, dash kai panta ta en autoiV dendra× dioti o KurioV elutrwse ton Iakwb kai edoxasqh en tw Israhl.

24

Outw legei o KurioV, ostiV se elutrwse kai se eplasen ek koiliaV× Egw eimai o KurioV o poihsaV ta panta× o monoV ekteinaV touV ouranouV, o sterewsaV thn ghn ap' emautou×

25

o mataionwn ta shmeia twn yeudologwn kai kaqistwn parafronaV touV manteiV× o anatrepwn touV sofouV kai mwrainwn thn episthmhn autwn×

26

o stereonwn ton logon tou doulou mou kai ekplhrwn thn boulhn twn mhnutwn mou× o legwn proV thn Ierousalhm, QeleiV katoikisqh× kai proV taV poleiV tou Iouda, Qelete anaktisqh kai qelw anorqwsei ta ereipia autou×

27

o legwn proV thn abusson, Genou xhra kai qelw xhranei touV potamouV sou×

28

o legwn proV ton Kuron, OutoV einai o boskoV mou kai qelei ekplhrwsei panta ta qelhmata mou× kai o legwn proV thn Ierousalhm, QeleiV anaktisqh× kai proV ton naon, Qelousi teqh ta qemelia sou.

Isaiah 45

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: