Modern Greek Bible

Isaiah 42

Isaiah

Return to Index

Chapter 43

1

[] Kai twra outw legei KurioV, o dhmiourgoV sou, Iakwb, kai o plasthV sou, Israhl× Mh fobou× dioti egw se elutrwsa, se ekalesa me to onoma sou× emou eisai.

2

Otan diabainhV dia twn udatwn, meta sou qelw eisqai× kai otan dia twn potamwn, den qelousi plhmmurhsei epi se× otan peripathV dia tou puroV, den qeleiV kah oude qelei exafqh h flox epi se.

3

Dioti egw eimai KurioV o QeoV sou, o AgioV tou Israhl, o Swthr sou× dia antilutron sou edwka thn Aigupton× uper sou thn Aiqiopian kai Seba.

4

Afotou estaqhV polutimoV eiV touV ofqalmouV mou, edoxasqhV kai egw se hgaphsa× kai qelw dwsei anqrwpouV pollouV uper sou kai laouV uper thV kefalhV sou.

5

Mh fobou× dioti egw eimai meta sou× apo anatolwn qelw ferei to sperma sou kai apo dusmwn qelw se sunaxei×

6

Qelw eipei proV ton borran, DoV× kai proV ton noton, Mh empodishV× fere touV uiouV mou apo makran kai taV qugateraV mou apo twn akrwn thV ghV,

7

pantaV osoi kalountai me to onoma mou× dioti edhmiourghsa autouV dia thn doxan mou, eplasa autouV kai ekama autouV.

8

[] Exagage ton laon ton tuflon kai econta ofqalmouV kai ton kwfon kai econta wta.

9

AV sunaqroisqwsi panta ta eqnh kai aV sunacqwsin oi laoi× tiV metaxu autwn anhggeile touto kai edeixen eiV hmaV ta protera; aV ferwsi touV marturaV autwn kai aV dikaiwqwsin× kai aV akouswsi kai aV eipwsi, Touto einai alhqinon.

10

SeiV eisqe martureV mou, legei KurioV, kai o douloV mou, ton opoion exelexa, dia na maqhte kai na pisteushte eiV eme kai na ennohshte oti egw autoV eimai× pro emou alloV QeoV den uphrxen oude qelei uparcei met' eme.

11

Egw, egw eimai o KurioV× kai ektoV emou swthr den uparcei.

12

Egw anhggeila kai eswsa kai edeixa× kai den estaqh eiV esaV xenoV qeoV× seiV de eisqe martureV mou, legei KurioV, kai egw o QeoV.

13

Kai prin geinh h hmera, egw autoV hmhn× kai den uparcei o lutronwn ek thV ceiroV mou× qelw kamei kai tiV dunatai na empodish auto;

14

[] Outw legei KurioV, o LutrwthV saV, o AgioV tou Israhl× dia saV exapesteila eiV thn Babulwna kai katebalon pantaV touV fugadaV authV kai touV CaldaiouV touV egkaucwmenouV eiV ta ploia.

15

Egw eimai o KurioV, o AgioV saV, o PoihthV tou Israhl, o BasileuV saV.

16

Outw legei KurioV, ostiV ekamen odon eiV thn qalassan kai tribon eiV ta iscura udata×

17

ostiV exhgagen amaxaV kai ippouV, strateuma kai rwmaleouV× panta omou exhplwqhsan katw, den eshkwqhsan× hfanisqhsan, esbesqhsan wV stupion.

18

Mh enqumhsqe ta protera kai mh sullogizesqe ta palaia.

19

Idou, egw qelw kamei neon pragma× twra qelei anateilei× den qelete gnwrisei auto; qelw bebaiwV kamei odon en th erhmw, potamouV en th anudrw.

20

Ta qhria tou agrou qelousi me doxasei, oi qweV kai oi strouqokamhloi× dioti didw udata eiV thn erhmon, potamouV eiV thn anudron, dia na potisw ton laon mou, ton eklekton mou.

21

O laoV, ton opoion eplasa eiV emauton, qelei dihgeisqai thn ainesin mou.

22

[] Alla su, Iakwb, den me epekalesqhV× alla su, Israhl, ebarunqhV ap' emou.

23

Den prosefereV eiV eme ta arnia twn olokautwmatwn sou oude me etimhsaV me taV qusiaV sou. Egw den se edoulwsa me prosforaV oude se ebaruna me qumiama×

24

den hgorasaV me argurion kalamon arwmatikon di' eme, oude me eneplhsaV apo tou pacouV twn qusiwn sou× alla me edoulwsaV me taV amartiaV sou, me epebarunaV me taV anomiaV sou.

25

Egw, egw eimai, ostiV exaleifw taV parabaseiV sou eneken emou, kai den qelw enqumhqh taV amartiaV sou.

26

Enqumison me× aV kriqwmen omou× lege su, dia na dikaiwqhV.

27

O propatwr sou hmarthse kai oi didaskaloi sou hnomhsan eiV eme.

28

Dia touto qelw katasthsei bebhlouV touV arcontaV tou agiasthriou, kai qelw paradwsei ton Iakwb eiV kataran kai ton Israhl eiV oneidismouV.

Isaiah 44

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: