Modern Greek Bible

Isaiah 41

Isaiah

Return to Index

Chapter 42

1

[] Idou, o douloV mou, ton opoion upesthrixa× o eklektoV mou, eiV ton opoion h yuch mou euhresthqh× eqesa to pneuma mou ep' auton× qelei exaggeilei krisin eiV ta eqnh.

2

Den qelei fwnaxei oude qelei anakraxei oude qelei kamei thn fwnhn autou na akousqh en taiV odoiV.

3

Kalamon sunteqlasmenon den qelei suntriyei kai linarion kapnizon den qelei sbusei× qelei ekferei krisin en alhqeia.

4

Den qelei eklipei oude qelei mikroyuchsei, ewsou balh krisin en th gh× kai ai nhsoi qelousi prosmenei ton nomon autou.

5

[] Outw legei o QeoV o KurioV, o poihsaV touV ouranouV kai ekteinaV autouV× o sterewsaV thn ghn kai ta gennwmena ex authV× o didouV pnohn eiV ton laon ton ep' authV kai pneuma eiV touV peripatountaV ep' authV×

6

Egw o KurioV se ekalesa en dikaiosunh, kai qelw kratei thn ceira sou kai qelw se fulattei kai qelw se katasthsei diaqhkhn tou laou, fwV twn eqnwn×

7

dia na anoixhV touV ofqalmouV twn tuflwn, na ekbalhV touV desmiouV ek twn desmwn, touV kaqhmenouV en skotei ek tou oikou thV fulakhV.

8

Egw eimai o KurioV× touto einai to onoma mou× kai den qelw dwsei thn doxan mou eiV allon oude thn ainesin mou eiV ta glupta.

9

Idou, hlqon ta ap' archV× kai egw anaggellw nea pragmata× prin ekfuwsi, lalw peri autwn eiV esaV.

10

Yallete eiV ton Kurion asma neon, thn doxan autou ek twn akrwn thV ghV, seiV oi katabainonteV eiV thn qalassan kai panta ta en auth× ai nhsoi kai oi katoikounteV autaV.

11

H erhmoV kai ai poleiV authV aV uywswsi fwnhn, ai kwmai taV opoiaV katoikei o Khdar× aV yallwsin oi katoikoi thV Sela, aV alalazwsin ek twn korufwn twn orewn.

12

AV dwswsi doxan eiV ton Kurion kai aV anaggeilwsi thn ainesin autou en taiV nhsoiV.

13

[] O KurioV qelei exelqei wV iscuroV× qelei diegeirei zhlon wV polemisthV× qelei fwnaxei, malista qelei bruchsei, qelei uperiscusei kata twn polemiwn autou.

14

Apo pollou esiwphsa× qelw meinei hsucoV; qelw krathsei emauton; twra qelw fwnaxei wV h tiktousa× qelw katastreyei kai katapiei omou.

15

Qelw erhmwsei orh kai lofouV kai kataxhranei panta ton corton autwn× kai qelw katasthsei touV potamouV nhsouV kai taV limnaV qelw xhranei.

16

Kai qelw ferei touV tuflouV di' odou thn opoian den hxeuron, qelw odhghsei autouV eiV tribouV taV opoiaV den egnwrizon× to skotoV qelw kamei fwV emprosqen autwn kai ta skolia euqea. Tauta ta pragmata qelw kamei eiV autouV kai den qelw egkataleiyei autouV.

17

Estrafhsan eiV ta opisw, kathscunqhsan oi qarrounteV epi ta glupta, oi legonteV proV ta cwneuta, seiV eisqe oi qeoi hmwn.

18

[] Akousate, kwfoi× kai anoixate touV ofqalmouV saV, tufloi, dia na idhte.

19

TiV tufloV, para o douloV mou; h kwfoV, para o mhnuthV mou, ton opoion apesteila; tiV tufloV, para o teleioV; kai tiV tufloV, para o douloV tou Kuriou;

20

BlepeiV polla alla den parathreiV× anoigeiV ta wta alla den akoueiV.

21

O KurioV eunohse proV auton eneken thV dikaiosunhV autou× qelei megalunei ton nomon autou kai katasthsei entimon.

22

Plhn autoV einai laoV dihrpagmenoV kai gegumnwmenoV× einai panteV pepagideumenoi en sphlaioiV kai kekrummenoi en taiV fulakaiV× einai lafuron kai den uparcei o lutronwn× diarpagma, kai oudeiV o legwn, Epistreyon auto.

23

TiV apo saV qelei dwsei akroasin eiV touto; qelei prosexei kai akousei eiV to meta tauta;

24

TiV paredwke ton Iakwb eiV diarpaghn kai ton Israhl eiV lehlatistaV; ouci o KurioV, autoV eiV ton opoion hmarthsamen; dioti den hqelhsan na peripathswsin en taiV odoiV autou oude uphkousan eiV ton nomon autou.

25

Dia touto execeen ep' auton thn sfodrothta thV orghV autou kai thn ormhn tou polemou× kai suneflexen auton pantacoqen all' autoV den enohse× kai ekausen auton all' autoV den ebale touto en th kardia autou.

Isaiah 43

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: