Modern Greek Bible

Isaiah 40

Isaiah

Return to Index

Chapter 41

1

[] Siwpate enwpion mou, nhsoi× oi laoi aV ananewswsi dunamin× kai aV plhsiaswsi kai tote aV lalhswsin× aV proselqwmen omou eiV krisin.

2

TiV hgeire ton dikaion apo thV anatolhV, prosekalesen auton kata podaV autou, paredwken eiV auton ta eqnh kai katesthsen auton kurion epi touV basileiV; tiV paredwken autouV eiV thn macairan autou wV cwma, kai eiV to toxon autou wV acuron wqoumenon apo anemou;

3

Katediwxen autouV kai dihlqen asfalwV dia thV odou, thn opoian den eice peripathsei me touV podaV autou.

4

TiV enhrghse kai ekame touto, kalwn taV geneaV ap' archV; Egw o KurioV, o prwtoV kai o meta twn escatwn× egw autoV.

5

Ai nhsoi eidon kai efobhqhsan× ta perata thV ghV etromaxan, eplhsiasan kai hlqon.

6

Ebohqhsan ekastoV ton plhsion autou× kai eipe proV ton adelfon autou, Iscue.

7

Kai o xulourgoV eniscue ton crusocoon kai o leptunwn me thn sfuran, ton sfurokopounta epi ton akmona, legwn, Kalon einai dia thn sugkollhsin× kai stereonei auto me karfia, dia na mh kinhtai.

8

Alla su, Israhl, doule mou, Iakwb, eklekte mou, to sperma Abraam tou agaphtou mou,

9

su, ton opoion elabon ek twn akrwn thV ghV kai se ekalesa ek twn escatwn authV kai soi eipa, Su eisai o douloV mou× egw se exelexa kai den qelw se aporriyei×

10

[] mh fobou× dioti egw eimai meta sou× mh tromaze× dioti egw eimai o QeoV sou× se eniscusa× malista se ebohqhsa× malista se uperhspisqhn dia thV dexiaV thV dikaiosunhV mou.

11

Idou, panteV oi wrgismenoi kata sou qelousi kataiscunqh kai entraph× qelousin eisqai wV mhden× kai oi antidikoi sou qelousin afanisqh.

12

QeleiV zhthsei autouV kai den qeleiV eurei autouV, touV enantioumenouV eiV se× oi polemounteV kata sou qelousi geinei mhden kai wV exouqenhma.

13

Dioti egw KurioV o QeoV sou eimai o kratwn thn dexian sou, legwn proV se, Mh fobou× egw qelw se bohqhsei.

14

Mh fobou, skwlhx Iakwb, qnhtoi tou Israhl× egw qelw se bohqei, legei o KurioV× kai lutrwthV sou einai o AgioV tou Israhl.

15

Idou, egw qelw se kamei neon kopteron alwnisthrion organon odontwton× qeleiV alwnisei ta orh kai leptunei auta, kai qeleiV kamei touV lofouV wV lepton acuron.

16

QeleiV anemisei auta kai o anemoV qelei shkwsei auta kai o anemostrobiloV qelei diaskorpisei auta× su de qeleiV eufranqh eiV ton Kurion kai qeleiV doxasqh en tw Agiw tou Israhl.

17

Otan oi ptwcoi kai endeeiV zhthswsin udwr kai den uparch, h glwssa de autwn xhrainhtai upo diyhV, egw o KurioV qelw eisakousei autouV, o QeoV tou Israhl den qelw egkataleiyei autouV.

18

Qelw anoixei potamouV en uyhloiV topoiV kai phgaV en mesw twn koiladwn× qelw kamei thn erhmon limnaV udatwn kai thn xhran ghn phgaV udatwn.

19

En th erhmw qelw emfuteusei thn kedron, to dendron thV sitthV kai ton murton kai thn elaian× en th akatoikhtw gh qelw balei thn elaton, thn peukhn kai ton puxon omou×

20

dia na idwsi kai na gnwriswsi kai na stocasqwsi kai na ennohswsin omou, oti h ceir tou Kuriou ekame touto kai o AgioV tou Israhl edhmiourghsen auto.

21

[] Parasthsate thn dikhn saV, legei KurioV× proferete ta iscura saV epiceirhmata, legei o basileuV tou Iakwb.

22

AV plhsiaswsi kai aV deixwsin eiV hmaV ti qelei sumbh× aV anaggeilwsi ta protera, ti hsan, dia na stocasqwmen auta kai na gnwriswmen ta escata autwn× h aV anaggeilwsi proV hmaV ta mellonta.

23

Anaggeilate ta sumbhsomena eiV to metepeita, dia na gnwriswmen oti eisqe qeoi× kamete eti kalon h kamete kakon, dia na qaumaswmen kai na idwmen omou.

24

Idou, seiV eisqe oligwteron para to mhden, kai to ergon saV ceiroteron para to mhden× ostiV saV eklegei, einai bdelugma.

25

Hgeira ena ek borra kai qelei elqei× ap' anatolwn hliou qelei epikaleisqai to onoma mou× kai qelei pathsei epi touV hgemonaV wV epi phlon kai wV o kerameuV katapatei ton argilon.

26

TiV anhggeile tauta ap' archV, dia na gnwriswmen; kai pro tou kairou, dia na eipwmen, autoV einai o dikaioV; All' oudeiV o anaggellwn× all' oudeiV o diakhruttwn× all' oudeiV o akouwn touV logouV saV.

27

Egw o prwtoV qelw eipei proV thn Siwn, Idou, idou, tauta× kai qelw dwsei eiV thn Ierousalhm ton euaggelizomenon.

28

Dioti eqewrhsa kai den hto oudeiV, nai, metaxu autwn, alla den uphrce sumbouloV dunamenoV na apokriqh logon, ote hrwthsa autouV.

29

Idou, panteV einai mataiothV, ta erga autwn mhden× ta cwneuta autwn anemoV kai mataiothV.

Isaiah 42

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: