Modern Greek Bible

Isaiah 38

Isaiah

Return to Index

Chapter 39

1

[] Kat' ekeinon ton kairon Merwdac-baladan, o uioV tou Baladan, basileuV thV BabulwnoV, esteilen epistolaV kai dwra proV ton Ezekian, akousaV oti hrrwsthse kai anelabe.

2

Kai ecarh di' auta o EzekiaV kai edeixen eiV autouV ton oikon twn polutimwn pragmatwn autou, ton arguron kai ton cruson kai ta arwmata kai ta polutima mura kai pasan thn oploqhkhn autou kai pan o, ti eurisketo en toiV qhsauroiV autou× den hto ouden en tw oikw autou oude upo pasan thn exousian autou, to opoion o EzekiaV den edeixen eiV autouV.

3

Tote hlqen HsaiaV o profhthV proV ton basilea Ezekian kai eipe proV auton, Ti legousin outoi oi anqrwpoi kai poqen hlqon proV se; Kai o EzekiaV eipen, Apo ghV makraV ercontai proV eme, apo BabulwnoV.

4

O de eipe, Ti eidon en tw oikw sou; Kai apekriqh o EzekiaV, Eidon pan o, ti einai en tw oikw mou× den einai ouden en toiV qhsauroiV mou, to opoion den edeixa eiV autouV.

5

[] Tote eipen o HsaiaV proV ton Ezekian, Akouson ton logon tou Kuriou twn dunamewn.

6

Idou, ercontai hmerai, kaq' aV pan o, ti einai en tw oikw sou kai o, ti oi patereV sou enapetamieusan mecri thV hmeraV tauthV, qelei metakomisqh eiV thn Babulwna× den qelei meinei ouden, legei KurioV×

7

kai ek twn uiwn sou, oitineV qelousin exelqei apo sou, touV opoiouV qeleiV gennhsei, qelousi labei× kai qelousi geinei eunoucoi en tw palatiw tou basilewV thV BabulwnoV.

8

Tote eipen o EzekiaV proV ton Hsaian, KaloV o logoV tou Kuriou, ton opoion elalhsaV. Eipen eti, Dioti qelei eisqai eirhnh kai asfaleia en taiV hmeraiV mou.

Isaiah 40

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: