Modern Greek Bible

Isaiah 37

Isaiah

Return to Index

Chapter 38

1

[] Kat' ekeinaV hmeraV hrrwsthsen o EzekiaV eiV qanaton× kai hlqe proV auton HsaiaV o profhthV o uioV tou AmwV kai eipe proV auton, Outw legei KurioV× Diataxon peri tou oikou sou× epeidh apoqnhskeiV kai den qeleiV zhsei.

2

Tote estreyen o EzekiaV to proswpon autou proV ton toicon kai proshuchqh eiV ton Kurion,

3

kai eipe, Deomai, Kurie, enqumhqhti twra pwV periepathsa enwpion sou en alhqeia kai en kardia teleia kai epraxa to areston enwpion sou. Kai eklausen o EzekiaV klauqmon megan.

4

Tote egeine logoV Kuriou proV ton Hsaian legwn,

5

Upage kai eipe proV ton Ezekian, Outw legei KurioV o QeoV tou Dabid tou patroV sou× Hkousa thn proseuchn sou, eidon ta dakrua sou× idou, qelw prosqesei eiV taV hmeraV sou dekapente eth×

6

kai qelw eleuqerwsei se kai thn polin tauthn ek thV ceiroV tou basilewV thV AssuriaV kai qelw uperaspisqh thn polin tauthn×

7

kai touto qelei eisqai eiV se to shmeion para Kuriou oti qelei kamei o KurioV to pragma touto, to opoion elalhsen×

8

idou, qelw streyei opisw deka baqmouV thn skian twn baqmwn, touV opoiouV katebh eiV to hliakon wrologion tou Acaz. Kai estrafh o hlioV deka baqmouV, dia twn opoiwn eice katabh.

9

[] Tauta einai ta grafenta upo Ezekiou basilewV tou Iouda, ote hrrwsthse kai anelaben ek thV arrwstiaV autou×

10

Egw eipa, En th meshmbria twn hmerwn mou qelw upagei eiV taV pulaV tou tafou× esterhqhn to upoloipon twn etwn mou.

11

Eipa, den qelw idei pleon ton Kurion, ton Kurion, en gh zwntwn× den qelw idei pleon anqrwpon meta twn katoikwn tou kosmou.

12

H zwh mou efuge kai metetopisqh ap' emou wV poimenoV skhnh× ekoph h zwh mou wV upo ufantou× apo tou sthmoniou qelei me koyei× apo prwiaV ewV esperaV qeleiV me teleiwsei.

13

Estocazomhn ewV prwiaV, wV lewn qelei suntriyei panta ta osta mou× apo prwiaV ewV esperaV qeleiV me teleiwsei.

14

WV geranoV, wV celidwn, outw eyellizon× wduromhn wV trugwn× oi ofqalmoi mou apekamon atenizonteV eiV ta anw. Kataqlibomai, Kurie× anakoufison me.

15

Ti na eipw; autoV kai eipe proV eme kai exetelese× qelw diagei panta ta eth mou en th pikria thV yuchV mou.

16

En toutoiV, Kurie, zwsin oi anqrwpoi, kai en pasi toutoiV uparcei zwh tou pneumatoV mou× su bebaiwV me qerapeueiV kai me anazwopoieiV.

17

Idou, anti eirhnhV ephlqen ep' eme megalh pikria× alla su, di' agaphn thV yuchV mou, elutrwsaV authn apo tou lakkou thV fqoraV× dioti erriyaV opisw twn nwtwn sou pasaV taV amartiaV mou.

18

Dioti o tafoV den qelei se umnhsei× o qanatoV den qelei se doxologhsei× oi katabainonteV eiV ton lakkon den qelousin elpizei epi thn alhqeian sou.

19

O zwn, o zwn, autoV qelei se umnei, kaqwV egw tauthn thn hmeran× o pathr qelei eiV ta tekna gnwstopoihsei thn alhqeian sou.

20

O KurioV hlqe na me swsh× dia touto qelomen yallei to asma mou epi entetamenwn organwn pasaV taV hmeraV thV zwhV hmwn en tw oikw tou Kuriou.

21

Dioti o HsaiaV eicen eipei, AV labwsi palaqhn sukwn kai aV balwsin authn wV emplastron epi to elkoV kai qelei iatreuqh.

22

Kai o EzekiaV eicen eipei, Ti einai to shmeion oti egw qelw anabh eiV ton oikon tou Kuriou;

Isaiah 39

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: