Modern Greek Bible

Isaiah 34

Isaiah

Return to Index

Chapter 35

1

[] H erhmoV kai h anudroV qelousin eufranqh di' auta, kai h erhmia qelei agalliasqh kai anqhsei wV rodon.

2

Qelei anqhsei en afqonia kai agalliasqh malista cairousa kai alalazousa× h doxa tou Libanou qelei doqh eiV authn, h timh tou Karmhlou kai Sarwn× oi topoi outoi qelousin idei thn doxan tou Kuriou kai thn megalwsunhn tou Qeou hmwn.

3

Eniscusate taV kecaunwmenaV ceiraV× kai sterewsate ta paralelumena gonata.

4

Eipate proV touV pefobismenouV thn kardian, Iscusate, mh fobeisqe× idou, o QeoV saV qelei elqei met' ekdikhsewV, o QeoV meta antapodosewV× autoV qelei elqei kai qelei saV swsei.

5

[] Tote oi ofqalmoi twn tuflwn qelousin anoicqh kai ta wta twn kwfwn qelousin akousei.

6

Tote o cwloV qelei phda wV elafoV kai h glwssa tou mogilalou qelei yallei× dioti en th erhmw qelousin anablusei udata kai reumata en th erhmia.

7

Kai h xhra gh qelei katastaqh limnh kai h diywsa gh phgai udatoV× en th katoikia twn qwwn, opou ekoitonto, qelei eisqai cloh meta kalamwn kai spartwn.

8

Kai ekei qelei eisqai lewforoV kai odoV kai qelei onomasqh, OdoV agia× o akaqartoV den qelei perasei di' authV alla qelei eisqai di' autouV o odeuwn kai oi mwroi den qelousi planasqai.

9

Lewn den qelei eisqai ekei kai qhrion arpaktikon den qelei anabh ekei× den qelei eureqh ekei× alla oi lelutrwmenoi qelousi peripatei ekei.

10

Kai oi lelutrwmenoi tou Kuriou qelousin epistreyei kai elqei en alalagmw eiV thn Siwn× kai eufrosunh aiwnioV qelei eisqai epi thV kefalhV autwn× agalliasin kai eufrosunhn qelousin apolausei× h luph de kai o stenagmoV qelousi fugei.

Isaiah 36

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: