Modern Greek Bible

Isaiah 33

Isaiah

Return to Index

Chapter 34

1

[] Plhsiasate, eqnh, dia na akoushte× kai prosexate, laoi× aV akoush h gh kai to plhrwma authV× h oikoumenh kai panta osa gennwntai en auth.

2

Dioti o qumoV tou Kuriou einai epi panta ta eqnh, kai h flogera orgh autou epi panta ta strateumata autwn× katestreyen auta oloklhrwV× paredwken auta eiV sfaghn.

3

Oi de pefoneumenoi autwn qelousi rifqh exw, kai h duswdia autwn qelei anadoqh apo twn ptwmatwn autwn× ta de orh qelousi dialuqh apo tou aimatoV autwn.

4

Kai pasa h stratia tou ouranou qelei luwsei, kai oi ouranoi qelousi peritulicqh wV biblion, kai pasa h stratia autwn qelei pesei, kaqwV piptei to fullon apo thV ampelou kai kaqwV piptousi ta fulla apo thV sukhV.

5

Dioti h macaira mou emequsqh en tw ouranw× idou, epi thn Idoumaian kai epi ton laon thV katastrofhV mou qelei katabh dia krisin.

6

H macaira tou Kuriou einai plhrhV aimatoV× epacunqh me to pacoV, me to aima twn arniwn kai tragwn, me to pacoV twn nefrwn twn kriwn× dioti o KurioV ecei qusian en Bosorra kai sfaghn megalhn en th gh thV IdoumaiaV.

7

Kai oi monokeroi qelousi katabh met' autwn kai oi moscoi meta twn taurwn× kai h gh autwn qelei mequsqh apo aimatoV, kai to cwma autwn qelei pacunqh apo pacouV.

8

Dioti einai hmera ekdikhsewV tou Kuriou, eniautoV antapodosewn dia thn krisin thV Siwn.

9

[] Kai ta reumata authV qelousi metablhqh eiV pissan kai to cwma authV eiV qeion, kai h gh authV qelei katastaqh pissa kaiomenh×

10

nukta kai hmeran den qelei sbesqh× o kapnoV authV qelei anabainei akatapaustwV× apo geneaV eiV genean qelei menei hrhmwmenh× kai den qelei uparcei o diabainwn di' authV eiV aiwna aiwnoV.

11

All' o pelekan kai o akanqocoiroV qelousi klhronomhsei authn× kai h glaux kai o korax qelousi katoikei en auth× kai o KurioV qelei exaplwsei ep' authV, scoinion erhmwsewV kai staqmhn krhmnismou.

12

Qelousi kalesei eiV thn basileian touV megistanaV authV all' oudeiV qelei eisqai ekei× kai panteV oi arconteV authV qelousin elqei eiV to mhden.

13

Kai akanqai qelousi blasthsei en toiV palatioiV authV, knidai kai batoi en toiV ocurwmasin authV× kai qelei eisqai katoikia qwwn, aulh strouqokamhlwn.

14

Kai oi lukoi qelousi sunapantasqai ekei me touV ailourouV× kai o saturoV qelei fwnazei proV ton suntrofon autou× o kokkux eti qelei anapauesqai ekei, euriskwn eiV eauton topon anapausewV.

15

Ekei qelei emfwleuei o nuktokorax kai qelei genna kai epwazei kai sunagei touV neossouV upo thn skian autou× ekei qelousi sunagesqai kai oi gupeV, ekastoV meta tou suntrofou autou.

16

Zhthsate en tw bibliw tou Kuriou kai anagnwsate× ouden ek toutwn qelei leiyei, ouden qelei eisqai cwriV tou suntrofou autou× dioti auto to stoma tou Kuriou prosetaxe, kai auto to pneuma autou sunhgage tauta.

17

Kai autoV erriye ton klhron peri autwn, kai h ceir autou diemoirasen eiV auta me staqmhn ekeinhn thn ghn× qelousi klhronomhsei authn eiV ton aiwna× apo geneaV eiV genean qelousi katoikei en auth.

Isaiah 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: