Modern Greek Bible

Isaiah 32

Isaiah

Return to Index

Chapter 33

1

[] Ouai eiV se, ostiV porqeiV kai den eporqhqhV× kai katadunasteueiV kai den katedunasteuqhV× otan paushV porqwn, qeleiV porqhqh× otan teleiwshV katadunasteuwn, qeleiV katadunasteuqh.

2

Kurie, elehson hmaV× se prosmenomen× eso braciwn autwn kaq' ekasthn prwian kai swthria hmwn en kairw qliyewV.

3

Apo thV fwnhV tou qorubou oi laoi efugon× apo thV anuywsewV sou ta eqnh dieskorpisqhsan.

4

Kai ta lafura saV qelousi sunacqh, kaqwV sunagousin oi broucoi× qelousi phdhsei ep' auton, kaqwV h akriV phda edw kai ekei.

5

O KurioV uywqh× dioti katoikei en uyhloiV× eneplhse thn Siwn krisewV kai dikaiosunhV.

6

Sofia de kai episthmh qelousin eisqai h sterewsiV twn kairwn sou kai h swthrioV dunamiV× o foboV tou Kuriou, autoV einai o qhsauroV autou.

7

Idou, oi andreioi autwn qelousi bohsei exwqen, kai oi presbeiV thV eirhnhV qelousi klausei pikrwV.

8

Ai odoi hrhmwqhsan, oi odoiporoi epausan× dieluse thn sunqhkhn, apebale taV poleiV, den logizetai anqrwpon.

9

H gh penqei, marainetai× o LibanoV aiscunetai, katakoptetai× o Sarwn omoiazei erhmon× kai h Basan kai o KarmhloV katetinacqhsan.

10

Twra qelw shkwqh, legei KurioV× twra qelw uywqh, twra qelw megalunqh.

11

Cnoun qelete sullabei kai acuron qelete gennhsei× h pnoh saV wV pur qelei saV katafagei.

12

Kai oi laoi qelousin eisqai wV kauseiV asbestou× wV akanqai kekommenai qelousi kauqh en puri.

13

[] Oi makran, akousate ti ekamon× kai seiV oi plhsion, gnwrisate thn dunamin mou.

14

Oi amartwloi en Siwn qelousi tromaxei× tromoV qelei katalabei touV upokritaV, wste qelousi legei, TiV metaxu hmwn qelei katoikhsei meta tou katatrwgontoV puroV; tiV metaxu hmwn qelei katoikhsei meta twn aiwniwn kausewn;

15

O peripatwn en dikaiosunh kai o lalwn en euquthti× o katafronwn to kerdoV twn dunasteusewn, o seiwn taV ceiraV autou apo dwrolhyiaV, o emfrattwn ta wta autou dia na mh akouh peri aimatoV, kai o kleiwn touV ofqalmouV autou dia na mh idh to kakon×

16

outoV qelei katoikhsei en toiV uyhloiV× oi topoi thV uperaspisewV autou qelousin eisqai ta ocurwmata twn bracwn× artoV qelei doqh eiV auton× to udwr autou qelei eisqai bebaion×

17

Oi ofqalmoi sou qelousin idei ton basilea en th wraiothti autou× qelousin idei thn ghn thn makran.

18

H kardia sou qelei meleta ton parelqonta tromon, fwnazousa, Pou einai o grammateuV; pou o suzhththV; pou o logisthV twn purgwn;

19

den qeleiV idei laon agrion, laon baqeiaV fwnhV, wste na mh diakrinhV× traulizoushV glwsshV, wste na mh ennohV.

20

Anableyon eiV thn Siwn, thn polin twn eortwn hmwn× oi ofqalmoi sou qelousin idei thn Ierousalhm hsucon katoikian, skhnhn htiV den qelei katabibasqh× oi passaloi authV den qelousi metakinhqh eiV ton aiwna kai ouden ek twn scoiniwn authV qelei koph.

21

All' ekei o KurioV thV doxhV qelei eisqai eiV hmaV topoV platewn potamwn kai reumatwn× ekei den qelei eiselqei ploion dia kwpiwn oute nauV megaloprephV qelei perasei ekeiqen.

22

Dioti o KurioV einai o krithV hmwn× o KurioV einai o nomoqethV hmwn× o KurioV einai o basileuV hmwn× autoV qelei swsei hmaV.

23

Ta scoinia sou ecaunwqhsan× den dunantai na sterewswsi to katartion autwn, den dunantai na exaplwswsi ta pania× tote leia megalwn lafurwn qelei diamerisqh× oi cwloi qelousi diarpasei thn leian.

24

Kai o katoikoV den qelei legei, Htonhsa× o laoV o katoikwn en auth qelei labei afesin anomiaV.

Isaiah 34

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: