Modern Greek Bible

Isaiah 31

Isaiah

Return to Index

Chapter 32

1

[] Idou, basileuV qelei basileusei en dikaiosunh, kai arconteV qelousin arcei en krisei.

2

Kai o anqrwpoV qelei eisqai wV skeph apo tou anemou kai wV katafugion apo thV trikumiaV× wV potamoi udatoV en xhra gh, wV skia megalou bracou en gh diywsh.

3

Kai oi ofqalmoi twn blepontwn den qelousin eisqai eskotismenoi, kai ta wta twn akouontwn qelousin eisqai prosektika.

4

Kai h kardia twn qrasewn qelei katalabei sofian, kai h glwssa twn traulizontwn qelei epitacunei na lalh kaqara.

5

O acreioV den qelei onomazesqai pleon eleuqerioV, kai o filarguroV den qelei legesqai megaloprephV.

6

Dioti o acreioV qelei lalei acreia, kai h kardia autou qelei ergazesqai anomian, dia na ektelh ponhrian kai na proferh planhn enantion tou Kuriou, wste na sterh thn yuchn tou peinwntoV kai na empodizh thn posin eiV ton diywnta.

7

Tou de filargurou ta opla einai adika× autoV bouleuetai ponhriaV dia na afanish ton ptwcon me logouV yeudeiV, eti kai otan o endehV lalh dikaia.

8

All' o eleuqerioV bouleuetai eleuqeria kai epi eleuqeria qelei sthrizesqai autoV.

9

[] Shkwqhte, gunaikeV euporoi× akousate thn fwnhn mou, qugatereV amerimnoi× akroasqhte touV logouV mou×

10

hmeraV kai eth qelete eisqai tetaragmenai, seiV ai amerimnoi× dioti o trughtoV qelei caqh, h sugkomidh den qelei elqei×

11

tremete, ai euporoi× taracqhte, ai amerimnoi× enduqhte kai gumnwqhte kai perizwsate taV osfuaV me sakkon.

12

Qelousi ktuphsei ta sthqh dia touV hdonikouV agrouV, dia touV karpoforouV ampelwnaV.

13

Akanqai kai triboloi qelousi blasthsei epi thn ghn tou laou mou× eti kai epi pasaV taV oikiaV thV caraV en th eufrainomenh polei.

14

Dioti ta palatia qelousin egkataleifqh× to plhqoV thV polewV qelei erhmwqh× ta frouria kai oi purgoi qelousi katastaqh ewV aiwnoV sphlaia, trufh agriwn onwn, boskh poimniwn×

15

ewsou to pneuma ex uyouV ekcuqh ef' hmaV kai h erhmoV geinh pediaV karpoforoV, h de karpoforoV pediaV logisqh wV dasoV.

16

Tote krisiV qelei kataskhnwsei en th erhmw kai dikaiosunh qelei katoikhsei en th karpoforw pediadi.

17

To de ergon thV dikaiosunhV qelei eisqai eirhnh× kai to apotelesma thV dikaiosunhV hsucia kai asfaleia eiV ton aiwna.

18

Kai o laoV mou qelei katoikei eirhnikhn katoikian kai oikhmata asfalh kai hsucouV topouV euporiaV,

19

kai qelei piptei calaza katasuntribousa to dasoV, kai h poliV me oleqron qelei anatraph.

20

Makarioi seiV oi speironteV plhsion pantoV udatoV, oi exapostellonteV ekei touV podaV tou booV kai thV onou.

Isaiah 33

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: