Modern Greek Bible

Isaiah 30

Isaiah

Return to Index

Chapter 31

1

[] Ouai eiV touV katabainontaV eiV Aigupton dia bohqeian kai episthrizomenouV epi ippouV kai qarrountaV epi amaxaV, dioti einai poluariqmoi× kai epi ippeiV, dioti einai polu dunatoi× kai den apoblepousin eiV ton Agion tou Israhl kai ton Kurion den ekzhtousi.

2

Plhn autoV einai sofoV kai qelei epiferei kaka kai den qelei anakalesei touV logouV autou, alla qelei shkwqh epi touV oikouV twn kakopoiwn kai epi thn bohqeian twn ergazomenwn thn anomian.

3

Oi de Aiguptioi einai anqrwpoi kai ouci QeoV× kai oi ippoi autwn sarkeV kai ouci pneuma. Otan o KurioV ekteinh thn ceira autou, kai o bohqwn qelei proskoyei kai o bohqoumenoV qelei pesei kai panteV omou qelousin apolesqh.

4

Dioti outwV elalhse KurioV proV eme× KaqwV o lewn kai o skumnoV tou leontoV brucwmenoV epi to qhrama autou, an kai sunhcqh enantion autou plhqoV boskwn, den ptoeitai eiV thn fwnhn autwn oude sustelletai eiV ton qorubon autwn× outwV o KurioV twn dunamewn qelei katabh dia na polemhsh uper tou orouV thV Siwn kai uper twn lofwn authV.

5

WV pthna diapetwmena epi touV neossouV, outwV o KurioV twn dunamewn qelei uperaspisqh thn Ierousalhm, uperaspizomenoV kai eleuqeronwn authn, diabainwn kai swzwn authn.

6

[] Epistrafhte proV ekeinon, apo tou opoiou oi uioi tou Israhl olwV apestathsan.

7

Dioti en ekeinh th hmera paV anqrwpoV qelei riyei ta argura autou eidwla kai ta crusa autou eidwla, ta opoia ai ceireV saV kateskeuasan eiV esaV amartian.

8

Tote o AssurioV qelei pesei en macaira ouci androV× kai macaira ouci anqrwpou qelei katafagei auton× kai qelei feugei apo proswpou thV macairaV, kai oi neoi autou qelousin eisqai dia foron.

9

Kai apo tou fobou qelei paradramei to ocurwma autou, kai oi archgoi autou qelousi katatromaxei eiV thn shmaian, legei KurioV, tou opoiou to pur einai en Siwn kai h kaminoV autou en Ierousalhm.

Isaiah 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: