Modern Greek Bible

Isaiah 29

Isaiah

Return to Index

Chapter 30

1

[] Ouai eiV ta apostathsanta tekna, legei KurioV, ta opoia lambanousi boulhn, plhn ouci par' emou× kai ta opoia kamnousi sunqhkaV, plhn ouci dia tou pneumatoV mou, dia na prosqeswsin amartian eiV amartian×

2

ta opoia upagousi dia na katabwsin eiV Aigupton, kai den erwtwsi to stoma mou, dia na endunamwqwsi me thn dunamin tou Faraw kai na empisteuqwsin eiV thn skian thV Aiguptou.

3

H de dunamiV tou Faraw qelei eisqai aiscunh saV kai h pepoiqhsiV epi thn skian thV Aiguptou oneidoV.

4

Dioti oi archgoi autou estaqhsan en Tanei kai oi presbeiV autou hlqon eiV CaneV.

5

PanteV hscunqhsan dia laon, ostiV den hdunhqh na wfelhsh autouV oude na staqh bohqeia h ofeloV alla kataiscunh kai malista oneidoV.

6

H kata twn zwwn thV MeshmbriaV orasiV. En th gh thV qliyewV kai thV stenocwriaV, opou euriskontai o dunatoV lewn kai o lewn o ghraleoV, h ecidna kai o flogeroV pterwtoV ofiV, ekei qelousi ferei ta plouth autwn epi wmwn onariwn kai touV qhsaurouV autwn epi tou kurtwmatoV twn kamhlwn, proV laon ostiV den qelei wfelhsei autouV.

7

Dioti oi Aiguptioi eiV mathn kai anwfelwV qelousi bohqhsei× oqen ebohsa peri toutou, H dunamiV autwn einai na kaqhntai hsucoi.

8

[] Twra upage, grayon touto emprosqen autwn epi pinakidiou, kai shmeiwson auto en bibliw, dia na swzhtai eiV ton mellonta kairon ewV aiwnoV×

9

oti outoV einai laoV apeiqhV, yeudeiV uioi, uioi mh qelonteV na akouswsi ton nomon tou Kuriou×

10

oitineV legousi proV touV blepontaV, Mh blepete× kai proV touV profhtaV, Mh profhteuete eiV hmaV ta orqa, laleite proV hmaV kolakeutika, profhteuete apathla×

11

aposurqhte apo thV odou, ekklinate apo thV tribou, shkwsate ap' emprosqen hmwn ton Agion tou Israhl.

12

Oqen outw legei o AgioV tou Israhl× Epeidh katafroneite ton logon touton kai elpizete epi thn apathn kai ponhrian kai episthrizesqe epi tauta×

13

dia touto h anomia auth qelei eisqai eiV esaV wV calasma etoimorropon, wV koilia eiV uyhlon toicon, tou opoiou o suntrimmoV ercetai exaifnhV en mia stigmh.

14

Kai qelei suntriyei auto wV suntrimma aggeiou ostrakinou, katasuntribomenou anhlewV, wste na mh euriskhtai en toiV qrummasin autou ostrakon, dia na labh tiV pur apo thV estiaV h na labh udwr ek tou lakkou.

15

Dioti outw legei KurioV o QeoV, o AgioV tou Israhl× En th epistrofh kai anapausei qelete swqh× en th hsucia kai pepoiqhsei qelei eisqai h dunamiV saV× alla den hqelhsate×

16

kai eipete, Ouci× alla qelomen feugei efippoi× dia touto qelete feugei× kai, Qelomen ippeusei epi tacupodaV× dia touto oi diwkonteV saV qelousin eisqai tacupodeV.

17

Qelete feugei cilioi en th apeilh enoV, kai panteV en th apeilh pente, ewsou meinhte wV stuloV epi korufhV orouV kai wV shmaia epi lofou.

18

[] Kai outw qelei prosmeinei o KurioV dia na saV elehsh, kai outw qelei uywqh dia na saV oikteirhsh× dioti o KurioV einai QeoV krisewV× makarioi panteV oi prosmenonteV auton.

19

Dioti o laoV qelei katoikhsei en Siwn en Ierousalhm× den qeleiV klausei pleon× qelei bebaiwV se elehsei en th fwnh thV kraughV sou× otan akoush authn, qelei soi apokriqh.

20

Kai an o KurioV saV didh arton qliyewV kai udwr stenocwriaV, oi didaskaloi sou omwV den qelousin afaireqh pleon, all' oi ofqalmoi sou qelousi blepei touV didaskalouV sou×

21

kai ta wta sou qelousin akouei logon opisqen sou, legonta, Auth einai h odoV, peripateite en auth× otan strefhsqe epi ta dexia kai otan strefhsqe epi ta aristera.

22

Kai qelete apostrafh wV memiasmena to epikalumma twn argurwn gluptwn saV kai ton stolismon twn cruswn cwneutwn saV× qeleiV aporriyei auta wV rakoV akaqarton× qeleiV eipei proV auta, Feugete apo edw.

23

Tote qelei dwsei brochn dia ton sporon sou, ton opoion hqeleV speirei en tw agrw× kai arton tou gennhmatoV thV ghV, ostiV qelei eisqai pacuV kai afqonoV× en ekeinh th hmera ta kthnh sou qelousi boskesqai en eurucwroiV nomaiV.

24

Kai oi boeV kai ai neai onoi, ta opoia ergazontai thn ghn, qelousi trwgei kaqaron acuron lelikmhmenon dia tou ptuariou kai anemisthriou.

25

Kai qelousin eisqai epi pantoV uyhlou orouV kai epi pantoV uyhlou lofou, potamoi kai reumata udatwn, en th hmera thV megalhV sfaghV, otan oi purgoi katapiptwsi.

26

To de fwV thV selhnhV qelei eisqai wV to fwV tou hliou, kai to fwV tou hliou qelei eisqai eptaplasion wV to fwV epta hmerwn, en th hmera kaq' hn o KurioV epidenei to suntrimma tou laou autou kai qerapeuei thn plhghn tou traumatismou autwn.

27

[] Idou, to onoma tou Kuriou ercetai makroqen× flogeroV einai o qumoV autou kai to fortion baru× ta ceilh autou einai plhrh aganakthsewV kai h glwssa autou wV pur katatrwgon×

28

kai h pnoh autou wV reuma plhmmurizon, fqanon ewV mesou tou trachlou, dia na koskinish ta eqnh en tw koskinw thV mataiwsewV× kai qelei eisqai eiV taV siagonaV twn lawn calinoV, ostiV qelei kamei autouV na periplanwntai.

29

EiV esaV qelei eisqai asma, kaqwV en th nukti panhgurizomenhV eorthV× kai eufrosunh kardiaV, kaqwV ote upagousi meta aulwn dia na elqwsin eiV to oroV tou Kuriou, proV ton Iscuron tou Israhl.

30

Kai qelei kamei o KurioV na akousqh h doxa thV fwnhV autou, kai qelei deixei thn katabasin tou bracionoV autou meta thV aganakthsewV tou qumou kai thV flogoV tou katatrwgontoV puroV, twn ektinagmwn kai thV anemozalhV kai twn liqwn thV calazhV.

31

Dioti o AssurioV dia thV fwnhV tou Kuriou qelei katablhqh× en rabdw qelei ktuphqh.

32

Kai oqen diabh h diwrismenh rabdoV, thn opoian o KurioV qelei kataferei ep' auton, tumpana kai kiqarai qelousin eisqai× kai dia polemwn tromerwn qelei polemhsei kat' autwn.

33

Dioti o Tofeq einai pro kairou pareskeuasmenoV× nai, dia ton basilea htoimasmenoV× autoV ekamen auton baqun kai platun× h pura autou einai pur kai xula polla× h pnoh tou Kuriou wV reuma qeiou qelei exayei authn.

Isaiah 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: