Modern Greek Bible

Isaiah 27

Isaiah

Return to Index

Chapter 28

1

[] Ouai eiV ton stefanon thV uperhfaniaV twn mequswn tou Efraim, twn opoiwn h endoxoV wraiothV einai anqoV marainomenon× oitineV epi thV korufhV twn paceiwn koiladwn katakurieuontai upo tou oinou.

2

Idou, o KurioV ecei iscuron kai dunaton ostiV wV qoruboV calazhV, wV katastreptikoV anemostrobiloV× wV kataklusmoV iscurwn udatwn plhmmurountwn, qelei katarriyei eiV thn ghn ta panta dia thV ceiroV autou.

3

O stefanoV thV uperhfaniaV twn mequswn tou Efraim qelei katapathqh upo touV podaV.

4

Kai to anqoV thV endoxou wraiothtoV autwn, to epi thV korufhV thV paceiaV koiladoV, marainomenon qelei geinei wV o prwimoV karpoV pro tou qerouV× ton opoion o idwn auton, kaqwV labh en th ceiri autou, katapinei auton.

5

En ekeinh th hmera o KurioV twn dunamewn qelei eisqai stefanoV doxhV kai diadhma wraiothtoV eiV to upoloipon tou laou autou,

6

kai pneuma krisewV eiV ton kaqhmenon dia krisin, kai dunamiV eiV touV apwqountaV ton polemon ewV twn pulwn.

7

Plhn kai autoi eplanhqhsan upo oinou kai paredromhsan upo sikera× o iereuV kai o profhthV eplanhqhsan upo sikera, katepoqhsan upo oinou, paredromhsan upo sikera× planwntai en th drasei, proskoptousin en th krisei.

8

Dioti pasai ai trapezai einai plhreiV emetou kai akaqarsiaV, oudeiV topoV menei kaqaroV.

9

[] Tina qelei didaxei thn sofian; kai tina qelei kamei na katalabh thn didaskalian; autoi einai wV brefh apogegalaktismena, apespasmena apo twn mastwn.

10

Dioti me didaskalian epi didaskalian, me didaskalian epi didaskalian, me sticon epi sticon, sticon epi sticon, oligon edw, oligon ekei,

11

dioti me ceilh yellizonta kai me allhn glwssan qelei omilei proV touton ton laon×

12

proV ton opoion eipen, Auth einai h anapausiV, me thn opoian dunasqe na anapaushte ton kekopiasmenon, kai auth einai h anesiV× all' autoi den hqelhsan na akouswsi.

13

Kai o logoV tou Kuriou qelei eisqai proV autouV didaskalia epi didaskalian, didaskalia epi didaskalian, sticoV epi sticon, sticoV epi sticon, oligon edw, oligon ekei× dia na peripathswsi kai na proskoptwsin eiV ta opisw kai na suntrifqwsi kai na pagideuqwsi kai na piasqwsi.

14

[] Dia touto akousate ton logon tou Kuriou, anqrwpoi cleuastai, oi odhgounteV touton ton laon ton en Ierousalhm.

15

Epeidh eipete, HmeiV ekamomen sunqhkhn meta tou qanatou kai sunefwnhsamen meta tou adou× otan h mastix plhmmurousa diabainh, den qelei elqei eiV hmaV× dioti ekamomen katafugion hmwn to yeudoV kai upo thn yeudosunhn qelomen krufqh×

16

dia touto outw legei KurioV o QeoV× Idou, qetw en th Siwn qemelion, liqon, liqon eklekton, entimon akrogwniaion, qemelion asfaleV× o pisteuwn ep' auton den qelei kataiscunqh.

17

Kai qelw balei thn krisin eiV ton kanona kai thn dikaiosunhn eiV thn staqmhn× kai h calaza qelei exafanisei to katafugion tou yeudouV, kai ta udata qelousi plhmmurisei ton kruywna.

18

Kai h meta tou qanatou sunqhkh saV qelei akurwqh, kai meta tou adou sumfwnia saV den qelei staqh× otan h plhmmurousa mastix diabainh, tote qelete katapathqh up' authV.

19

EuquV otan diabh, qelei saV piasei× dioti kaq' ekasthn prwian qelei diabainei hmeran kai nukta× kai monon to na akoush tiV thn bohn, qelei eisqai frikh.

20

Dioti h klinh einai mikrotera para wste na dunatai tiV na exaplwqh× kai to skepasma stenwteron para wste na dunatai na peritulicqh.

21

Dioti o KurioV qelei shkwqh wV en tw orei Feraseim, qelei qumwqh wV en th koiladi tou Gabawn, dia na energhsh to ergon autou, to paradoxon ergon autou, kai na ektelesh thn praxin autou, thn exaision praxin autou.

22

Twra loipon mh hsqe cleuastai, dia na mh geinwsi dunatwtera ta desma saV× dioti egw hkousa para Kuriou tou Qeou twn dunamewn sunteleian kai apofasin epi pasan thn ghn.

23

[] Akroasqhte kai akousate thn fwnhn mou× prosexate kai akousate ton logon mou.

24

O arotriwn mhpwV olhn thn hmeran arotria dia na speirh, dianoigwn kai bwlokopwn ton agron autou;

25

Afou exomalunh to proswpon autou, den diaskorpizei ton arakon kai diaspeirei to kuminon kai ballei ton siton eiV to kalhteron meroV kai thn kriqhn eiV ton diwrismenon authV topon kai thn brizan eiV to meroV autou to anhkon;

26

Dioti o QeoV autou manqanei auton na diakrinh, kai didaskei auton.

27

Dioti den alwnizetai o arakoV dia alwnistikou organou, oude amaxhV trocoV peristrefetai epi to kuminon× alla dia rabdou ktupatai o arakoV kai dia bakthriaV to kuminon.

28

O de sitoV tou artou katasuntribetai× alla den qelei dia panta alwnizei auton, oude qelei suntriyei auton dia tou trocou thV amaxhV autou, oude qelei leptunei auton dia twn onucwn twn ippwn autou.

29

Kai touto exhlqe para tou Kuriou twn dunamewn, tou qaumastou en boulh, tou megalou en sunesei.

Isaiah 29

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: