Modern Greek Bible

Isaiah 26

Isaiah

Return to Index

Chapter 27

1

[] En ekeinh th hmera qelei paideusei o KurioV, dia thV macairaV autou thV sklhraV kai megalhV kai dunathV, ton Leuiaqan, ton loxobathn ofin, nai, ton Leuiaqan, ton skolion ofin× kai qelei apokteinei ton drakonta ton en th qalassh.

2

En ekeinh th hmera yallete proV authn, AmpeloV agaphth×

3

egw o KurioV qelw fulattei authn× kata pasan stigmhn qelw potizei authn× dia na mh blayh authn mhdeiV, nukta kai hmeran qelw fulattei authn×

4

orgh den einai en emoi× tiV hqelen antitaxei enantion mou tribolouV kai akanqaV en th mach; hqelon perasei dia mesou autwn, hqelon katakausei tauta omou×

5

h aV piasqh apo thV dunamewV mou, dia na kamh eirhnhn met' emou× kai qelei kamei met' emou eirhnhn.

6

EiV to ercomenon qelei rizwsei ton Iakwb× o Israhl qelei anqhsei kai blasthsei kai gemisei to proswpon thV oikoumenhV apo karpwn.

7

[] MhpwV epataxen auton, kaqwV epataxe touV pataxantaV auton; h eqanatwqh kata ton qanaton twn qanatwqentwn up' autou;

8

Me metron qeleiV diamachsei met' authV, otan apobalhV authn× summetrei ton sfodron autou anemon en th hmera tou anatolikou anemou.

9

Oqen me touto qelei kaqarisqh h anomia tou Iakwb× kai touto qelei eisqai apaV o karpoV, na exaleifqh h amartia autou, otan katasuntriyh pantaV touV liqouV twn bwmwn wV lepton koniorton asbestou, kai ta alsh kai ta eidwla den menwsi pleon orqia.

10

Dioti h wcurwmenh poliV qelei erhmwqh, h katoikia qelei paraithqh kai egkataleifqh wV erhmoV× ekei qelei boskhqh to moscarion kai ekei qelei anapauqh kai katafagei touV kladouV authV.

11

Otan oi kladoi authV xhranqwsi, qelousin apokoph× ai gunaikeV qelousin elqei kai katakausei autouV× dioti einai laoV asunetoV× oqen o poihsaV auton den qelei oikteirei auton kai o plasaV auton den qelei elehsei auton.

12

Kai en ekeinh th hmera o KurioV qelei ektinaxei apo thV diwrugoV tou potamou ewV tou reumatoV thV Aiguptou, kai seiV qelete sunacqh kaq' ena ekastoV, seiV uioi Israhl.

13

Kai en ekeinh th hmera qelei salpigcqh megalh salpigx, kai qelousin elqei oi katafqeiromenoi en th gh thV AssuriaV kai oi apodediwgmenoi en th gh thV Aiguptou, kai qelousi latreusei ton Kurion epi tou orouV tou agiou en Ierousalhm.

Isaiah 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: