Modern Greek Bible

Isaiah 24

Isaiah

Return to Index

Chapter 25

1

[] Kurie, su eisai o QeoV mou× qelw se uyonei, qelw umnei to onoma sou× dioti ekameV qaumasia× ai ap' archV boulai sou einai pistiV kai alhqeia.

2

Dioti su katesthsaV polin swron× polin wcurwmenhn, ereipion× ta ocurwmata twn allogenwn, wste na mh hnai poliV× oudepote qelousin anoikodomhqh.

3

Dia touto o iscuroV laoV qelei se doxasei, h poliV twn tromerwn eqnwn qelei se fobhqh.

4

Dioti estaqhV dunamiV eiV ton ptwcon, dunamiV tou endeouV en th stenocwria autou, katafugion enantion thV anemozalhV, skia enantion tou kauswnoV, otan to fushma twn tromerwn prosbalh wV anemozalh kata toicou.

5

QeleiV katapausei ton qorubon twn allogenwn, wV ton kauswna en xhrw topw, ton kauswna dia thV skiaV tou nefouV× o qriamboV twn tromerwn qelei tapeinwqh.

6

[] Kai epi tou orouV toutou o KurioV twn dunamewn qelei kamei eiV pantaV touV laouV euwcian apo pacewn, euwcian apo oinwn en th trugia autwn, apo pacewn mestwn muelou, apo oinwn kekaqarismenwn epi thV trugiaV.

7

Kai en tw orei toutw qelei afanisei to proswpon tou perikalummatoV tou perikaluptontoV pantaV touV laouV kai to kalumma to kalupton epi panta ta eqnh.

8

Qelei katapiei ton qanaton en nikh× kai KurioV o QeoV qelei spoggisei ta dakrua apo pantwn twn proswpwn× kai qelei exaleiyei to oneidoV tou laou autou apo pashV thV ghV× dioti o KurioV elalhse.

9

[] Kai en ekeinh th hmera qelousin eipei, Idou, outoV einai o QeoV hmwn× periemeinamen auton kai qelei swsei hmaV× outoV einai o KurioV× periemeinamen auton× qelomen carh kai eufranqh en th swthria autou.

10

Dioti en tw orei toutw h ceir tou Kuriou qelei anapauqh, kai o Mwab qelei katapathqh upokatw autou, kaqwV katapateitai to acuron dia ton koprwna.

11

Kai qelei exaplwsei taV ceiraV autou en tw mesw autwn, kaqwV o kolumbwn exaplonei taV ceiraV autou dia na kolumbhsh× kai qelei tapeinwsei thn uperhfanian autwn meta twn panourgeumatwn twn ceirwn autwn.

12

Kai ta uyhla ocurwmata twn teicwn sou qelousi tapeinwqh, krhmnisqh, katedafisqh ewV edafouV.

Isaiah 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: