Modern Greek Bible

Isaiah 23

Isaiah

Return to Index

Chapter 24

1

[] Idou, o KurioV kenonei thn ghn kai erhmonei authn kai anatrepei authn kai diaskorpizei touV katoikouV authV.

2

Kai qelei eisqai, wV o laoV, outwV o iereuV× wV o qerapwn, outwV o kurioV autou× wV h qerapaina, outwV h kuria authV× wV o agorasthV, outwV o pwlhthV× wV o daneisthV, outwV o daneizomenoV× wV o lambanwn tokon, outwV o plhronwn tokon eiV auton.

3

OloklhrwV qelei kenwqh h gh kai oloklhrwV qelei gumnwqh× dioti o KurioV elalhse ton logon touton.

4

H gh penqei, marainetai, o kosmoV atonei, marainetai, oi uyhloi ek twn lawn thV ghV einai htonhmenoi.

5

Kai h gh emolunqh upokatw twn katoikwn authV× dioti parebhsan touV nomouV, hllaxan to diatagma, hqethsan diaqhkhn aiwnion.

6

Dia touto h ara katefage thn ghn kai oi katoikounteV en auth hrhmwqhsan× dia touto oi katoikoi thV ghV katekauqhsan kai oligoi anqrwpoi emeinan.

7

O neoV oinoV penqei, h ampeloV einai en atonia, panteV oi eufrainomenoi thn kardian stenazousin.

8

H eufrosunh twn tumpanwn pauei× o qoruboV twn euqumountwn teleionei× pauei thV kiqaraV h eufrosunh.

9

Den qelousi pinei oinon meta asmatwn× to sikera qelei eisqai pikron eiV touV pinontaV auto.

10

H poliV thV erhmwsewV hfanisqh× pasa oikia ekleisqh, wste na mh eiselqh mhdeiV.

11

Kraugh einai en taiV odoiV dia ton oinon× pasa euqumia parhlqen× h cara tou topou efugen.

12

Erhmia emeinen en th polei, kai h pulh ektuphqh upo afanismou×

13

[] otan geinh outwV en mesw thV ghV metaxu twn lawn, qelei eisqai wV tinagmoV elaiaV, wV to stafulologhma afou paush o trughtoV.

14

Outoi qelousin uywsei thn fwnhn autwn, qelousi yallei dia thn megaleiothta tou Kuriou, qelousi megalofwnei apo thV qalasshV.

15

Dia touto doxasate ton Kurion en taiV koilasi, to onoma Kuriou tou Qeou tou Israhl en taiV nhsoiV thV qalasshV.

16

[] Ap' akrou thV ghV hkousamen asmata, Doxa eiV ton dikaion. All' egw eipa, Talaipwria mou, talaipwria mou× ouai eiV eme× oi apistoi apistwV epraxan× nai, oi apistoi polla apistwV epraxan.

17

FoboV kai lakkoV kai pagiV einai epi se, katoike thV ghV.

18

Kai o feugwn apo tou hcou tou fobou qelei pesei eiV ton lakkon× kai o anabainwn ek mesou tou lakkou qelei piasqh eiV thn pagida× dioti ai qurideV anwqen einai anoiktai, kai ta qemelia thV ghV seiontai.

19

H gh katesuntrifqh, h gh oloklhrwV dieluqh, h gh ekinhqh eiV uperbolhn.

20

H gh qelei klonisqh edw kai ekei wV o mequwn kai qelei metakinhqh wV kalubh× kai h anomia authV qelei barunei ep' authn× kai qelei pesei kai pleon den qelei shkwqh.

21

Kai en ekeinh th hmera o KurioV qelei paideusei to strateuma twn uyhlwn en tw uyei kai touV basileiV thV ghV epi thV ghV.

22

Kai qelousi sunacqh, kaqwV sunagontai oi aicmalwtoi eiV ton lakkon, kai qelousi kleisqh en th fulakh, kai meta pollaV hmeraV qelei geinei episkeyiV eiV autouV.

23

Tote h selhnh qelei entraph kai o hlioV qelei aiscunqh, otan o KurioV twn dunamewn basileush en tw orei Siwn kai en Ierousalhm kai doxasqh enwpion twn presbuterwn autou.

Isaiah 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: