Modern Greek Bible

Isaiah 22

Isaiah

Return to Index

Chapter 23

1

[] H kata thV Turou orasiV. Ololuzete, ploia thV QarseiV× dioti exwloqreuqh, wste na mh uparch oikia mhde eisodoV× ek thV ghV twn Khtiaiwn anhggelqh touto proV autouV.

2

Siwphsate, katoikoi thV nhsou× su, thn opoian egemisan oi emporoi thV SidwnoV, oi diabainonteV epi thV qalasshV.

3

Kai to eisodhma authV einai o sporoV tou Siwr, to qeroV tou potamou, feromena dia pollwn udatwn× kai auth egeine to emporion twn eqnwn.

4

Aiscunqhti, Sidwn× dioti h qalassa elalhse, to ocurwma thV qalasshV, legousa, Den koiloponw oude gennw oude anatrefw neouV oude megalwnw parqenouV.

5

Otan akousqh en Aiguptw, qelousi luphqh akouonteV peri thV Turou.

6

Dielqete eiV QarseiV× ololuxate, katoikoi thV nhsou.

7

Auth einai h euqumoV poliV saV, thV opoiaV h arcaiothV einai ek palaiwn hmerwn; oi podeV authV qelousi ferei authn makran dia na paroikhsh.

8

TiV ebouleuqh touto kata thV Turou, htiV dianemei stemmata, thV opoiaV oi emporoi einai hgemoneV, thV opoiaV oi pragmateutai einai oi endoxoi thV ghV;

9

O KurioV twn dunamewn ebouleuqh touto, dia na kataiscunh thn uperhfanian pashV doxhV, na exeutelish panta endoxon thV ghV.

10

Diaperason thn ghn sou wV potamoV, qugathr thV QarseiV× dunamiV pleon den uparcei.

11

Exeteine thn ceira autou epi thn qalassan, eseise basileia× o KurioV edwke prostaghn kata thV Canaan, dia na katastreywsi ta ocurwmata authV.

12

Kai eipe, den qeleiV agallesqai pleon, parqene katateqlimmenh, qugathr thV SidwnoV× shkwqhti, perason proV touV KhtiaiouV× oude ekei qeleiV ecei anapausin.

13

Idou, h gh twn Caldaiwn× outoV o laoV den uphrcen× o AssurioV eqemeliwsen auton dia touV katoikountaV thn erhmon× hgeiran touV purgouV authV, uywsan ta palatia authV× kai katesthsen authn ereipia.

14

Ololuzete, ploia thV QarseiV× dioti hrhmwqh to ocurwma saV.

15

[] Kai en ekeinh th hmera h TuroV qelei lhsmonhqh ebdomhkonta eth, kata taV hmeraV enoV basilewV× meta de ta ebdomhkonta eth qelei eisqai en th Turw wV asma thV pornhV.

16

Labe kiqaran, perielqe thn polin, pornh lhsmonhmenh, paize gluka, ade polla asmata, dia na se enqumhqwsi.

17

Kai meta ta ebdomhkonta eth, o KurioV qelei episkefqh thn Turon× kai auth qelei epistreyei eiV to misqwma authV, kai qelei porneuesqai meta pantwn twn basileiwn tou kosmou epi proswpou thV ghV.

18

Kai to emporion authV kai to misqwma authV qelei afierwqh eiV ton Kurion× den qelei qhsaurisqh oude tamieuqh× dioti to emporion authV qelei eisqai dia touV katoikountaV enwpion tou Kuriou× dia na trwgwsin eiV cortasmon kai na ecwsin endumata polucronia.

Isaiah 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: