Modern Greek Bible

Isaiah 21

Isaiah

Return to Index

Chapter 22

1

[] OrasiV kata thV koiladoV tou oramatoV. Ti soi egeine twra, oti anebhV su pasa eiV ta dwmata;

2

Su, h plhrhV bohV, poliV qorubou, poliV euqumiaV× oi pefoneumenoi sou den efoneuqhsan dia macairaV oude apeqanon en mach.

3

PanteV oi arconteV sou efugon omou× feugonteV apo tou toxou, edesmeuqhsan panteV oi euriskomenoi en soi× oi makroqen katafugonteV edesmeuqhsan omou.

4

Dia touto eipa, Surqhte ap' emou× qelw klausei pikrwV× mh agwnizesqe na me parhgorhshte dia thn diarpaghn thV qugatroV tou laou mou.

5

Dioti einai hmera tarachV kai katapathsewV kai amhcaniaV en th koiladi tou oramatoV para Kuriou tou Qeou twn dunamewn, hmera katastrofhV twn teicwn× kai h kraugh qelei fqasei eiV ta orh.

6

Kai o Elam elabe thn faretran me amaxaV andrwn kai ippeiV, kai o Kir exeskepase thn aspida.

7

Kai ai eklektai koiladeV sou egemisqhsan amaxwn, kai oi ippeiV paretacqhsan en th pulh.

8

[] Kai eshkwqh to kalumma tou Iouda× kai en th hmera ekeinh enebleyaV eiV thn oploqhkhn thV oikiaV tou dasouV.

9

Kai eidete oti ai calastrai thV polewV tou Dabid einai pollai, kai sunhqroisate ta udata tou katw udrostasiou.

10

Kai aphriqmhsate taV oikiaV thV Ierousalhm, kai dia na ocurwshte to teicoV ecalasate taV oikiaV.

11

Ekamete proV toutoiV metaxu twn duo teicwn lakkon dia to udwr tou palaiou udrostasiou× alla den anebleyate proV ton Poihthn toutwn oude eqewrhsate proV ton palaioqen ktisanta auta.

12

Kai en ekeinh th hmera KurioV o QeoV twn dunamewn saV ekalesen eiV klauqmon kai eiV penqoV kai eiV xurisma kai eiV zwsimon sakkou×

13

all' idou, cara kai euqumia× sfazousi boaV kai quousi probata, trwgousi kreata kai pinousin oinon, legonteV, AV fagwmen kai aV piwmen× dioti aurion qelomen apoqanei.

14

Kai anekalufqh eiV ta wta mou para tou Kuriou twn dunamewn, BebaiwV auth h anomia saV den qelei kaqarisqh ewsou apoqanhte, legei KurioV o QeoV twn dunamewn.

15

[] Outw legei KurioV o QeoV twn dunamewn× Upage, eiselqe proV ton qhsaurofulaka touton, proV ton Somnan, ton epistathn tou oikou, kai eipe,

16

Ti eceiV edw; kai edw tina eceiV, wste na kataskeuashV entauqa mnhmeion eiV seauton; kataskeuazei to mnhma autou uyhla kai koptei en petra katoikian eiV eauton.

17

Idou, o KurioV qelei se ekbalei ekbolhn biaian kai qelei se perikaluyei aiscunhn.

18

Qelei bebaiwV se strofogurisei kai tinaxei biaiwV wV sfairan eiV topon eurucwron× ekei qeleiV apoqanei kai ekei qelousin eisqai ai amaxai thV doxhV sou, w aiscoV tou oikou tou kuriou sou.

19

Kai qelw se exwsei apo thV stasewV sou kai qelei se krhmnisei apo tou axiwmatoV sou.

20

Kai en ekeinh th hmera qelw kalesei ton doulon mou Eliakeim, ton uion tou Celkiou.

21

Kai qelw endusei auton thn stolhn sou kai qelw perizwsei auton thn zwnhn sou, kai thn exousian sou qelw dwsei eiV thn ceira autou kai qelei eisqai pathr eiV touV katoikouV thV Ierousalhm kai eiV ton oikon tou Iouda.

22

Kai qelw balei epi ton wmon autou to kleidion tou oikou tou Dabid× kai qelei anoigei kai oudeiV qelei kleiei× kai qelei kleiei kai oudeiV qelei anoigei.

23

Kai qelw sthrixei auton wV passalon en topw sterew kai qelei eisqai wV qronoV doxhV tou oikou tou patroV autou.

24

Kai ap' autou qelousi kremasei pasan thn doxan tou oikou tou patroV autou, touV ekgonouV kai apogonouV, panta ta skeuh ta mikra, apo twn skeuwn twn pothriwn ewV pantwn twn skeuwn twn fialwn.

25

En ekeinh th hmera, legei o KurioV twn dunamewn, to esthrigmenon karfion en tw sterew topw qelei kinhqh kai qelei ekblhqh kai pesei, kai to fortion to ep' autou qelei krhmnisqh× dioti o KurioV elalhse.

Isaiah 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: