Modern Greek Bible

Isaiah 20

Isaiah

Return to Index

Chapter 21

1

[] H kata thV erhmou thV qalasshV orasiV. KaqwV oi diabainonteV anemostrobiloi thV meshmbriaV, outwV ercetai apo thV erhmou, apo ghV tromeraV.

2

Sklhron orama efanerwqh eiV eme× o katadunasteuwn katadunasteuei kai o porqwn porqei. Anabhqi, Elam× poliorkhson, Mhdia× epausa pasaV taV katadunasteiaV authV.

3

Dia touto h osfuV mou einai plhrhV odunhV× ponoi me ekurieusan, wV oi ponoi thV tiktoushV× ekurtwqhn eiV thn akroasin autou× sunetaracqhn eiV thn qean autou.

4

H kardia mou klonizetai× tromoV me exeplhxen× h nux thV eufrosunhV mou eiV frikhn meteblhqh en emoi.

5

Etoimazetai h trapeza× fulattousi skopian, trwgousi, pinousi× shkwqhte, stratarcai, etoimasate aspidaV.

6

Dioti o KurioV eipen outw proV eme× Upage, sthson skopeuthn, dia na anaggellh o, ti blepei.

7

Kai eiden anabataV duo ippeiV, anabathn onou kai anabathn kamhlou× kai eprosexen epimelwV meta pollhV prosochV.

8

Kai efwnaxen wV lewn, AkatapaustwV, kurie mou, istamai en th skopia thn hmeran kai fulattw pasaV taV nuktaV×

9

kai idou, ercontai edw anabatai andreV duo ippeiV. Kai apekriqh kai eipen, Epesen, epesen h Babulwn, kai pasai ai gluptai eikoneV twn qewn authV sunetrifqhsan kata ghV.

10

Alwnisma mou kai site tou alwniou mou, efanerwsa eiV esaV ekeino, to opoion hkousa para tou Kuriou twn dunamewn, tou Qeou tou Israhl.

11

[] H kata Douma orasiV. ProV eme fwnazei apo Sheir, Froure, ti peri thV nuktoV; froure, ti peri thV nuktoV;

12

O frouroV eipe, To prwi hlqen, eti kai h nux× an qelhte na erwthshte, erwtate× epistreyate, elqete.

13

[] H kata ArabiaV orasiV. En tw dasei thV ArabiaV qelete dianuktereusei, sunodiai twn Daidanitwn.

14

Ferete udwr eiV sunanthsin tou diywntoV, katoikoi thV ghV Qaiman× proupantate me artouV ton feugonta.

15

Dioti feugousin apo proswpou twn xifwn, apo proswpou tou gegumnwmenou xifouV kai apo proswpou tou entetamenou toxou kai apo proswpou thV ormhV tou polemou.

16

Dioti o KurioV eipen outw proV eme× EntoV enoV etouV, wV einai ta eth tou misqwtou, qelei ekleiyei bebaiwV pasa h doxa thV Khdar×

17

kai to upoloipon tou ariqmou twn iscurwn toxotwn ek twn uiwn tou Khdar qelousin elattwqh× dioti KurioV o QeoV tou Israhl elalhse.

Isaiah 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: