Modern Greek Bible

Isaiah 19

Isaiah

Return to Index

Chapter 20

1

[] En tw etei kaq' o o Tartan hlqen eiV thn Azwton, ote apesteilen auton o Sargwn basileuV thV AssuriaV kai epolemhse kata thV Azwtou kai ekurieusen authn,

2

kata ton auton kairon elalhsen o KurioV proV Hsaian ton uion tou AmwV, legwn, Upage kai luson ton sakkon apo thV osfuoV sou kai ekbale ta sandalia sou apo twn podwn sou. Kai ekamen outw, peripatwn gumnoV kai anupodhtoV.

3

Kai eipe KurioV, KaqwV o douloV mou HsaiaV periepatei gumnoV kai anupodhtoV tria eth, dia shmeion kai terastion kata thV Aiguptou kai kata thV AiqiopiaV,

4

outwV o basileuV thV AssuriaV qelei apagagei touV AiguptiouV desmiouV kai touV AiqiopaV aicmalwtouV, neouV kai gerontaV, gumnouV kai anupodhtouV, me gumna malista ta opisqia autwn, proV kataiscunhn thV Aiguptou.

5

Kai qelousi tromaxei kai entraph dia thn Aiqiopian, to qarroV autwn× kai dia thn Aigupton, to kauchma autwn.

6

Kai oi katoikoi tou topou toutou qelousi legei en ekeinh th hmera, Idou, toiouton einai to katafugion hmwn, eiV to opoion katafeugomen proV bohqeian, dia na eleuqerwqwmen apo tou basilewV thV AssuriaV× kai pwV hmeiV qelomen swqh;

Isaiah 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: