Modern Greek Bible

Isaiah 18

Isaiah

Return to Index

Chapter 19

1

[] H kata thV Aiguptou orasiV. Idou, o KurioV epibainei epi nefelhV koufhV kai qelei epelqei epi thn Aigupton× kai ta eidwla thV Aiguptou qelousi seisqh apo proswpou autou, kai h kardia thV Aiguptou qelei dialuqh en mesw authV.

2

Kai qelei shkwsei AiguptiouV kata Aiguptiwn, kai qelousi polemhsei ekastoV kata tou adelfou autou kai ekastoV kata tou plhsion autou× poliV kata polewV, basileia kata basileiaV.

3

Kai qelei ekleiyei to pneuma thV Aiguptou en mesw authV× kai qelw anatreyei thn boulhn authV× kai qelousin erwthsei ta eidwla kai touV magouV kai touV eggastrimuqouV kai touV manteiV.

4

Kai qelw paradwsei touV AiguptiouV eiV ceira sklhrwn kuriwn× kai basileuV agrioV qelei exousiazei autouV, legei o KurioV, o KurioV twn dunamewn.

5

Kai ta udata qelousin ekleiyei ek twn qalasswn kai o potamoV qelei afanisqh kai kataxhranqh.

6

Kai oi potamoi qelousi steireusei× oi ruakeV oi peripefragmenoi qelousi kenwqh kai kataxhranqh× o kalamoV kai o spartoV qelousi maranqh×

7

ta libadia plhsion twn ruakwn, epi twn stomiwn twn ruakwn, kai pan to esparmenon para touV ruakaV qelei xhranqh, aporrifqh kai afanisqh.

8

Kai oi alieiV qelousi stenaxei kai panteV oi riptonteV agkistron eiV touV ruakaV qelousi qrhnhsei kai oi ballonteV diktua epi ta udata qelousi nekrwqh.

9

Kai oi ergazomenoi eiV lepton linarion kai oi plekonteV diktua qelousi taracqh.

10

Kai oi stuloi authV qelousi suntrifqh kai panteV oi kerdainonteV apo icquotrofeiwn.

11

BebaiwV oi arconteV thV TanewV einai mwroi, h boulh twn sofwn sumboulwn tou Faraw katestaqh alogoV× pwV legete ekastoV proV ton Faraw, Egw eimai uioV sofwn, uioV arcaiwn basilewn;

12

Pou, pou, oi sofoi sou; kai aV eipwsi twra proV se, kai aV katalabwsi ti ebouleuqh o KurioV twn dunamewn kata thV Aiguptou.

13

Oi arconteV thV TanewV emwranqhsan, oi arconteV thV MemfewV eplanhqhsan× kai eplanhsan thn Aigupton oi arconteV twn fulwn authV.

14

O KurioV ekerasen en tw mesw authV pneuma parafrosunhV× kai eplanhsan thn Aigupton eiV panta ta erga authV, wV o mequwn planatai en tw emetw autou.

15

Kai den qelei eisqai ergon dia thn Aigupton, to opoion h kefalh h h oura, o kladoV h o spartoV, na dunatai na kamh.

16

En ekeinh th hmera oi Aiguptioi qelousin eisqai wV gunaikeV, kai qelousi tromaxei kai fobhqh apo thV ceiroV tou Kuriou twn dunamewn seiomenhV, thn opoian seiei ep' autouV.

17

Kai h gh tou Iouda qelei eisqai frikh eiV touV AiguptiouV× paV ostiV enqumeitai authn qelei frittei, dia thn boulhn tou Kuriou twn dunamewn, thn opoian apefasisen enantion autwn.

18

[] En ekeinh th hmera pente poleiV qelousin eisqai en th gh thV Aiguptou lalousai thn glwssan thV Canaan kai omnuousai eiV ton Kurion twn dunamewn× h mia qelei onomazesqai h poliV AcereV.

19

En ekeinh th hmera qelei eisqai en tw mesw thV ghV Aiguptou qusiasthrion eiV ton Kurion kai sthlh kata to orion authV eiV ton Kurion.

20

Kai qelei eisqai en th gh thV Aiguptou dia shmeion kai marturian eiV ton Kurion twn dunamewn× dioti qelousi boa proV ton Kurion ex aitiaV twn kataqlibontwn, kai qelei exaposteilei proV autouV swthra kai megan kai qelei swsei autouV.

21

Kai qelei gnwrisqh o KurioV eiV touV AiguptiouV× kai oi Aiguptioi qelousi gnwrisei ton Kurion en ekeinh th hmera kai qelousi prosferei qusian kai prosforan× kai qelousin euchqh euchn eiV ton Kurion kai ekplhrwsei authn.

22

Kai qelei ktuphsei o KurioV thn Aigupton× qelei ktuphsei kai qerapeusei authn× kai qelousin epistrafh eiV ton Kurion× kai qelei parakalesqh up' autwn kai qelei iatreusei autouV.

23

En ekeinh th hmera qelei eisqai odoV megalh apo thV Aiguptou proV thn Assurian× kai oi Assurioi qelousin elqei eiV thn Aigupton, kai oi Aiguptioi eiV thn Assurian, kai oi Aiguptioi meta twn Assuriwn qelousi douleusei eiV ton Kurion.

24

En ekeinh th hmera o Israhl qelei eisqai o tritoV meta tou Aiguptiou kai meta tou Assuriou× eulogia en mesw thV ghV qelei eisqai×

25

dioti o KurioV twn dunamewn qelei euloghsei autouV legwn, Euloghmenh h AiguptoV o laoV mou kai h Assuria to ergon twn ceirwn mou kai o Israhl h klhronomia mou.

Isaiah 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: