Modern Greek Bible

Isaiah 16

Isaiah

Return to Index

Chapter 17

1

[] H kata Damaskou orasiV. Idou, h DamaskoV pepaumenh tou na hnai poliV, kai qelei eisqai swroV ereipiwn.

2

Ai poleiV thV Arohr egkateleifqhsan× qelousin eisqai dia ta poimnia, ta opoia qelousin anapauesqai ekei, kai den qelei eisqai o fobizwn.

3

Kai qelei ekleiyei apo tou Efraim h bohqeia kai to basileion apo thV Damaskou, kai to upoloipon thV SuriaV qelei geinei wV h doxa twn uiwn tou Israhl, legei o KurioV twn dunamewn.

4

Kai en th hmera ekeinh h doxa tou Iakwb qelei smikrunqh kai to pacoV thV sarkoV autou qelei iscnwqh.

5

Kai qelei eisqai, wV otan o qeristhV sunagh ton siton kai qerizh ta astacua dia tou bracionoV autou× kai qelei eisqai wV o sunagwn astacua en th koiladi Rafaeim.

6

[] Qelousin omwV meinei en auth rwgeV, wV en tw tinagmw thV elaiaV, duo treiV elaiai epi thV korufhV twn uyhloterwn kladwn, tessareV pente epi twn makroterwn authV karpoforwn kladwn, legei KurioV o QeoV tou Israhl.

7

En ekeinh th hmera o anqrwpoV qelei anableyei proV ton Poihthn autou kai oi ofqalmoi autou qelousin enatenisei proV ton Agion tou Israhl.

8

Kai den qelei anableyei proV touV bwmouV, to ergon twn ceirwn autou, oude qelei sebasqh ekeino to opoion ekamon oi daktuloi autou, oute ta alsh oute ta eidwla.

9

[] En ekeinh th hmera ai ocurai poleiV autou qelousin eisqai wV egkataleleimmenoV kladoV kai akrotaton klwnarion, to opoion afhkan ex aitiaV twn uiwn tou Israhl× kai qelei eisqai erhmwsiV.

10

Epeidh elhsmonhsaV ton Qeon thV swthriaV sou kai den enequmhqhV ton bracon thV dunamewV sou, dia touto qeleiV futeusei euaresta futa, kai qeleiV kamei thn emfuteusin me xena blasthmata×

11

thn hmeran qeleiV kamei to futon sou na auxhqh, kai to prwi qeleiV kamei ton sporon sou na anqhsh plhn to qeroV qelei diarpacqh, en th hmera tou ponou kai thV aphlpismenhV qliyewV.

12

[] Ouai eiV to plhqoV pollwn lawn, oitineV kamnousi tarachn wV thn tarachn twn qalasswn× kai eiV ton qorubon twn eqnwn, ta opoia qorubousin wV qorubon udatwn pollwn.

13

Ta eqnh qelousi qorubhsei wV qorubon udatwn pollwn× all' o QeoV qelei elegxei auta, kai qelousi fugei makran kai qelousin ekdiwcqh, wV to acuron twn bounwn emprosqen tou anemou kai wV koniortoV emprosqen tou anemostrobilou.

14

ProV to esperaV, idou, tarach× kai prin thV aughV den uparcei. Auth einai h meriV twn lehlatountwn hmaV kai o klhroV twn diarpazontwn hmaV.

Isaiah 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: