Modern Greek Bible

Isaiah 15

Isaiah

Return to Index

Chapter 16

1

[] Aposteilate to arnion proV ton arconta thV ghV, apo Sela en th erhmw proV to oroV thV qugatroV thV Siwn.

2

Dioti wV pthnon planwmenon, apo thV fwleaV autou dediwgmenon, outwV ai qugatereV tou Mwab qelousin eisqai kata taV diabaseiV tou Arnwn.

3

Bouleuou, ekteleson to dikaion× en tw mesw thV hmeraV kame thn skian sou wV nukta× kruyon touV diwkomenouV× mh fanerwshV ton periplanwmenon.

4

Oi dediwgmenoi mou aV paroikhswsi para soi, Mwab× genou eiV autouV skeph apo proswpou tou porqhtou× dioti o arpakthr eteleiwsen, o porqhthV epausen, oi katadunastai exwloqreuqhsan apo thV ghV.

5

Kai meta eleouV qelei sustaqh o qronoV, kai ep' auton qelei kaqhsei en alhqeia, en th skhnh tou Dabid, o krinwn kai ekzhtwn krisin kai speudwn dikaiosunhn.

6

[] Hkousamen thn uperhfanian tou Mwab, einai lian uperhfanoV× thn uyhlofrosunhn autou kai thn alazoneian autou kai thn manian autou× ta yeudh autou qelousi mataiwqh.

7

Dia touto o Mwab qelei ololuxei× panteV qelousin ololuxei dia ton Mwab× qelete qrhnologhsei dia ta qemelia thV Kir-areseq× ektuphqhsan bebaiwV.

8

Dioti ai pediadeV thV Esebwn einai htonhmenai kai h ampeloV thV Sibma× oi kurioi twn eqnwn katesuntriyan ta kalhtera authV futa, ta opoia hrconto ewV thV Iazhr, kai perieplanwnto dia thV erhmou× oi kladoi authV hsan exhplwmenoi, diebainon thn qalassan.

9

Dia touto meta klauqmou thV Iazhr qelw klausei thn ampelon thV Sibma qelw se brexei me ta dakrua mou, Esebwn kai Elealh× dioti epi touV qerinouV karpouV sou kai epi ton qerismon sou epepesen alalagmoV.

10

Kai afhreqh h eufrosunh kai h agalliasiV apo thV karpoforou pediadoV× kai eiV touV ampelwnaV sou den qelousin eisqai pleon asmata oude fwnai agalliasewV× oi lhnopatai den qelousi patei oinon en toiV lhnoiV× egw katepausa ton alalagmon tou trughtou.

11

Oqen ta entosqia mou qelousin hchsei wV kiqara dia ton Mwab, kai ta eswterika mou dia thn Kir-areV.

12

Kai o Mwab, otan fanh oti apekamen epi touV bwmouV autou, qelei eiselqei eiV to agiasthrion autou dia na proseuchqh× plhn den qelei epitucei.

13

OutoV einai o logoV, ton opoion ektote elalhse KurioV peri tou Mwab.

14

Twra de o KurioV elalhse legwn, EiV tria eth, wV einai ta eth tou misqwtou, h doxa tou Mwab qelei katafronhqh meq' olou tou megalou plhqouV autou× kai to upoloipon qelei eisqai polu oligon kai adunaton.

Isaiah 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: