Modern Greek Bible

Isaiah 14

Isaiah

Return to Index

Chapter 15

1

[] H kata Mwab orasiV. Epeidh h Ar Mwab eporqhqh thn nukta kai hfanisqh× epeidh h Kir Mwab eporqhqh thn nucta kai hfanisqh×

2

anebh eiV ton oikon kai eiV Daibwn, touV uyhlouV topouV, dia na klaush× o Mwab qelei ololuxei dia thn Nebw, kai dia thn Medeba× pasai ai kefalai qelousi falakrwqh, pan geneion qelei xurisqh.

3

En taiV odoiV autwn qelousin eisqai periezwsmenoi sakkouV× epi twn dwmatwn autwn kai en taiV plateiaiV autwn panteV qelousin ololuxei meta klauqmou megalou.

4

Kai h Esebwn qelei boa, kai h Elealh× h boh autwn qelei akousqh ewV Iassa× dia touto oi oploforoi andreV tou Mwab qelousin ololuxei× h yuch autwn qelei ololuxei di' autouV.

5

H kardia mou qelei anabohsei dia ton Mwab× oi fugadeV autou qelousi trexei ewV Shgwr wV triethV damaliV× dioti klaionteV qelousin anabh dia thV anabasewV thV Loueiq× dioti en th odw thV Oronaim qelousin uywsei fwnhn exoloqreumou×

6

[] dioti ta udata thV Nimreim qelousin ekleiyei× dioti o cortoV exhranqh, h cloh exelipe, den uparcei ouden clwron×

7

dia touto h afqonia, thn opoian sunhxan, kai ekeino to opoion apetamieusan, qelei ferqh eiV thn koilada twn itewn.

8

Dioti h fwnh efqase kuklw eiV ta oria tou Mwab× o ololugmoV authV ewV Eglaim, kai o ololugmoV authV eiV Bhr-aileim.

9

Dioti ta udata thV Deimwn qelousi gemisqh aimatoV× dioti qelw epiferei eti deina epi Deimwn, leontaV epi ton diaswqenta ek tou Mwab kai epi ta upoloipa tou topou.

Isaiah 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: