Modern Greek Bible

Isaiah 12

Isaiah

Return to Index

Chapter 13

1

[] H kata BabulwnoV orasiV, thn opoian eiden HsaiaV o uioV tou AmwV.

2

Shkwsate shmaian epi to oroV to uyhlon, uywsate thn fwnhn proV autouV, seisate thn ceira dia na eiselqwsin eiV taV pulaV twn arcontwn.

3

Egw prosetaxa touV diwrismenouV mou, malista ekraxa touV dunatouV mou, dia na ekteleswsi ton qumon mou, touV cairontaV eiV thn doxan mou.

4

Fwnh plhqouV epi ta orh wV megalou laou× qorubwdhV fwnh twn basileiwn twn eqnwn sunhgmenwn× o KurioV twn dunamewn episkeptetai to strateuma thV machV.

5

Ercontai apo ghV makraV, ek twn peratwn tou ouranou, o KurioV kai ta opla thV aganakthsewV autou, dia na afaniswsi pasan thn ghn.

6

[] Ololuzete, dioti h hmera tou Kuriou eplhsiase× qelei elqei wV oleqroV apo tou Pantodunamou.

7

Dia touto pasai ai ceireV qelousin ekluqh, kai pasa kardia anqrwpou qelei dialuqh.

8

Kai qelousi tromaxei× ponoi kai qliyeiV qelousi katakurieusei autouV× qelousin eisqai en ponw, wV tiktousa× qelousi meinei ekstatikoi o eiV proV ton allon× ta proswpa autwn qelousin eisqai peflogismena.

9

Idou, h hmera tou Kuriou ercetai, sklhra kai plhrhV qumou kai orghV flogeraV, dia na katasthsh thn ghn erhmon× kai qelei exaleiyei ap' authV touV amartwlouV authV.

10

Dioti ta astra tou ouranou kai oi asterismoi autou den qelousi dwsei to fwV autwn× o hlioV qelei skotisqh en th anatolh autou, kai h selhnh den qelei ekpemyei to fwV authV.

11

Kai qelw paideusei ton kosmon dia thn kakian autou kai touV asebeiV dia thn anomian autwn kai qelw pausei thn megalaucian twn uperhfanwn kai tapeinwsei thn uyhlofrosunhn twn foberwn.

12

Qelw katasthsei anqrwpon polutimoteron uper crusion kaqaron× malista anqrwpon uper to crusion tou Ofeir.

13

Dia touto qelw taraxei touV ouranouV, kai h gh qelei seisqh apo tou topou authV, en tw qumw tou Kuriou twn dunamewn kai en th hmera thV flogeraV orghV autou.

14

Kai qelousin eisqai wV dorkadion kunhgoumenon kai wV probaton egkataleleimmenon× qelousi strefesqai ekastoV proV ton laon autou kai qelousi feugei ekastoV eiV ton topon autou.

15

PaV o eureqeiV qelei diaperasqh× kai panteV oi sunhqroismenoi qelousi pesei dia macairaV.

16

Kai ta tekna autwn qelousi suntrifqh emprosqen autwn× ai oikiai autwn qelousi lehlathqh, kai ai gunaikeV autwn qelousi biasqh.

17

Idou, qelw epegeirei touV MhdouV enantion autwn, oitineV den qelousi sullogisqh argurion× kai eiV to crusion, den qelousin hdunqh eiV auto×

18

alla ta toxa autwn qelousi suntriyei touV neaniskouV× kai den qelousin elehsei ton karpon thV koiliaV× o ofqalmoV autwn den qelei feisqh paidia.

19

[] Kai h Babulwn, h doxa twn basileiwn, to endoxon kauchma twn Caldaiwn, qelei eisqai wV ote katestreyen o QeoV ta Sodoma kai ta Gomorra×

20

oudepote qelei katoikhqh oude qelei kataskhnwqh ewV geneaV kai geneaV× oute ArabeV qelousi sthsei taV skhnaV autwn ekei, oute poimeneV qelousin anapauesqai ekei×

21

alla qhria qelousin anapauesqai ekei× kai ai oikiai autwn qelousin eisqai plhreiV ololuzontwn zwwn× kai strouqokamhloi qelousi katoikei ekei kai saturoi qelousi coreuei ekei×

22

kai oi ailouroi qelousi fwnazei en taiV hrhmwmenaiV oikiaiV autwn kai qweV en toiV palatioiV thV trufhV× kai o kairoV authV plhsiazei na elqh, kai ai hmerai authV den qelousin epimakrunqh.

Isaiah 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: