Modern Greek Bible

Isaiah 11

Isaiah

Return to Index

Chapter 12

1

[] Kai en ekeinh th hmera qeleiV eipei, Kurie, qelw se doxologhsei× dioti an kai wrgisqhV enantion mou, estrafh o qumoV sou kai me parhgorhsaV.

2

Idou, o QeoV einai h swthria mou× qelw qarrei kai den qelw fobeisqai× dioti KurioV o QeoV einai h dunamiV mou kai to asma× kai estaqh h swthria mou.

3

Kai en eufrosunh qelete antlhsei udwr ek twn phgwn thV swthriaV.

4

[] Kai en ekeinh th hmera qelete eipei, Doxologeite ton Kurion, epikaleisqe to onoma autou, kamete gnwsta eiV ta eqnh ta erga autou, mnhmoneuete oti uywqh to onoma autou.

5

Yallete eiV ton Kurion× dioti ekamen uyhla× gnwston einai eiV pasan thn ghn.

6

Agallou kai eufrainou, katoike thV Siwn× dioti o AgioV tou Israhl einai megaV en tw mesw sou.

Isaiah 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: