Modern Greek Bible

Isaiah 10

Isaiah

Return to Index

Chapter 11

1

[] Kai qelei exelqei rabdoV ek tou kormou tou Iessai, kai kladoV qelei anabh ek twn rizwn autou×

2

kai to pneuma tou Kuriou qelei anapauqh ep' auton, pneuma sofiaV kai sunesewV, pneuma boulhV kai dunamewV, pneuma gnwsewV kai fobou tou Kuriou×

3

kai qelei kamei auton oxunoun eiV ton fobon tou Kuriou, wste den qelei krinei kata thn qewrian twn ofqalmwn autou oude qelei elegcei kata thn akroasin twn wtiwn autou×

4

all' en dikaiosunh qelei krinei touV ptwcouV, kai en euquthti qelei uperaspizesqai touV tapeinouV thV ghV× kai qelei pataxei thn ghn en th rabdw tou stomatoV autou, kai dia thV pnohV twn ceilewn autou qelei qanatonei ton asebh.

5

Kai dikaiosunh qelei eisqai h zwnh thV osfuoV autou kai pistiV h zwnh twn pleurwn autou.

6

Kai o lukoV qelei sugkatoikei meta tou arniou, kai leopardaliV qelei anapauesqai meta tou erifiou× kai o moscoV kai o skumnoV kai ta siteuta omou, kai mikron paidion qelei odhgei auta.

7

Kai h damaliV kai h arktoV qelousi sumboskesqai, ta tekna autwn qelousin anapauesqai omou, kai o lewn qelei trwgei acuron kaqwV o bouV.

8

Kai to qhlazon paidion qelei paizei eiV thn trupan thV aspidoV, kai to apogegalaktismenon paidion qelei ballei thn ceira autou eiV thn fwlean tou basiliskou.

9

Den qelousi kakopoiei oude fqeirei en olw tw agiw mou orei× dioti h gh qelei eisqai plhrhV thV gnwsewV tou Kuriou, kaqwV ta udata skepazousi thn qalassan.

10

[] Kai en ekeinh th hmera proV thn rizan tou Iessai, htiV qelei istasqai shmaia twn lawn, proV auton qelousi prostrexei ta eqnh, kai h anapausiV autou qelei eisqai doxa.

11

Kai en ekeinh th hmera o KurioV qelei balei thn ceira autou palin deuteran foran dia na analabh to upoloipon tou laou autou, to opoion qelei meinei, apo thV AssuriaV kai apo thV Aiguptou kai apo tou PaqrwV kai apo thV AiqiopiaV kai apo tou Elam kai apo tou Sennaar kai apo tou Aimaq kai apo twn nhswn thV qalasshV.

12

Kai qelei uywsei shmaian eiV ta eqnh, kai qelei sunaxei touV aperrimmenouV tou Israhl kai sunaqroisei touV dieskorpismenouV tou Iouda apo twn tessarwn gwniwn thV ghV.

13

Kai o fqonoV tou Efraim qelei afaireqh, kai oi ecqreuomenoi tou Iouda qelousin apokoph× o Efraim den qelei fqonei ton Ioudan kai o IoudaV den qelei qlibei ton Efraim.

14

Alla qelousin ormhsei epi ta oria twn Filistaiwn proV thn dusin× qelousi lehlathsei kai touV uiouV thV anatolhV pantaV omou× qelousi balei thn ceira autwn epi ton Edwm kai Mwab× kai oi uioi Ammwn qelousin upotacqh eiV autouV.

15

Kai o KurioV qelei kataxhranei thn glwssan thV AiguptiakhV qalasshV× kai dia tou biaiou autou anemou qelei seisei thn ceira autou epi ton potamon, kai qelei pataxei auton eiV epta reumata, kai qelei kamei na diabainwsi me upodhmata.

16

Kai qelei eisqai odoV plateia eiV to upoloipon tou laou autou, to opoion qelei meinei, apo thV AssuriaV× wV hto eiV ton Israhl, kaq' hn hmeran anebh ek ghV Aiguptou.

Isaiah 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: