Modern Greek Bible

Isaiah 9

Isaiah

Return to Index

Chapter 10

1

[] Ouai eiV touV yhfizontaV yhfismata adika kai eiV touV grammateiV touV grafontaV katadunasteusin×

2

dia na sterhswsi ton endeh apo thV krisewV, kai dia na arpaswsi to dikaion twn ptwcwn tou laou mou, dia na geinwsi lafuron autwn ai chrai, kai na gumnwswsi touV orfanouV.

3

Kai ti qelete kamei en th hmera thV episkeyewV kai en tw oleqrw ostiV qelei elqei makroqen; proV tina qelete prostrexei dia bohqeian; kai pou qelete afhsei thn doxan saV,

4

eimh oti qelousin upokuyei eiV ta desma, kai qelousi pesei upokatw twn pefoneumenwn; En pasi toutoiV o qumoV autou den apestrafh, all' h ceir autou einai eti exhplwmenh.

5

[] Ouai eiV ton Assurion, thn rabdon tou qumou mou, an kai h en th ceiri autou mastix hnai h orgh mou.

6

Qelw aposteilei auton epi eqnoV upokritikon, kai qelw dwsei eiV auton prostaghn kata tou laou tou qumou mou, dia na lafuragwghsh lafura kai na lehlathsh lehlasian kai na katapathsh autouV wV ton phlon twn odwn.

7

Plhn autoV den ennoei outwV kai h kardia autou den dialogizetai outwV× alla touto fronei en th kardia autou, na katastreyh kai na exoloqreush eqnh ouk oliga.

8

Dioti legei, oi arconteV mou den einai panteV basileiV;

9

den einai h Calanh wV h CarcemiV; den einai h Aimaq wV h Arfad; den einai h Samareia wV h DamaskoV;

10

KaqwV h ceir mou katekrathse ta basileia twn eidwlwn, twn opoiwn ta glupta iscuon mallon para ta thV Ierousalhm kai thV SamareiaV,

11

den qelw kamei, wV ekamon eiV thn Samareian kai eiV ta eidwla authV, outw kai eiV thn Ierousalhm kai eiV ta eidwla authV;

12

Dia touto, afou o KurioV ektelesh apan to ergon autou epi to oroV Siwn kai epi thn Ierousalhm, qelw paideusei, legei, ton karpon thV ephrmenhV kardiaV tou basilewV thV AssuriaV kai thn alazoneian twn uyhlwn ofqalmwn autou.

13

Dioti legei, En th dunamei thV ceiroV mou ekamon touto kai dia thV sofiaV mou, epeidh eimai sunetoV× kai metesthsa ta oria twn lawn kai dihrpasa touV qhsaurouV autwn kai kaqhresa, wV iscuroV, touV en uyei kaqhmenouV×

14

kai h ceir mou eurhken wV fwlean ta plouth twn lawn× kai kaqwV sunagei tiV wa afeimena, outw sunhgagon pasan thn ghn egw× kai oudeiV ekinhse pteruga h hnoixe stoma h eyiqurisen.

15

Hqele kauchqh h axinh kata tou koptontoV di' authV; hqele megalauchsei to prionion kata tou kinountoV auto; wV ean hqele kinhqh h rabdoV kata twn uyountwn authn, wV ean hqelen uywsei eauthn h bakthria wV mh ousa xulon.

16

Dia touto o KurioV, o KurioV twn dunamewn, qelei aposteilei eiV touV paceiV autou iscnothta× kai upo thn doxan autou qelei exafqh kausiV, wV kausiV puroV.

17

Kai to fwV tou Israhl qelei geinei pur kai o AgioV autou flox× kai qelei kausei kai katafagei taV akanqaV autou kai touV tribolouV autou en mia hmera×

18

kai qelei afanisei thn doxan tou dasouV autou kai tou karpoforou agrou autou apo yuchV ewV sarkoV× kai qelousin eisqai wV otan shmaioforoV lipoyuch.

19

To de upoloipon twn dendrwn tou dasouV autou qelei eisqai euariqmon, wste paidion na katagrayh auta.

20

[] Kai en ekeinh th hmera, to upoloipon tou Israhl kai oi diaseswsmenoi tou oikou Iakwb den qelousi pleon episthrizesqai epi ton pataxanta autouV, alla qelousin episthrizesqai epi Kurion, ton Agion tou Israhl, kata alhqeian.

21

To upoloipon qelei epistreyei, to upoloipon tou Iakwb, proV ton iscuron Qeon.

22

Dioti an kai o laoV sou, Israhl, hnai wV h ammoV thV qalasshV, upoloipon ex autwn qelei epistreyei× h apofasisqeisa katanalwsiV qelei suntelesqh en dikaiosunh.

23

Dioti KurioV o QeoV twn dunamewn qelei kamei katanalwsin, bebaiwV prosdiwrismenhn, en mesw pashV thV ghV×

24

[] dia touto, outw legei KurioV o QeoV twn dunamewn. Lae mou, ostiV katoikeiV en Siwn, mh fobhqhV apo tou Assuriou× qelei se pataxei en rabdw kai qelei shkwsei thn bakthrian autou enantion sou kata ton tropon thV Aiguptou×

25

dioti eti oligon kai h orgh qelei pausei× kai o qumoV mou qelei eisqai eiV oleqron ekeinwn.

26

Kai o KurioV twn dunamewn qelei shkwsei ep' auton mastiga, kata thn plhghn thV Madiam en tw bracw Wrhb× kai kaqwV h rabdoV autou uywqh epi thn qalassan, outw qelei uywsei authn kata ton tropon thV Aiguptou.

27

Kai en ekeinh th hmera to fortion autou qelei afaireqh apo tou wmou sou kai o zugoV autou apo tou trachlou sou, kai o zugoV qelei suntrifqh ex aitiaV tou crismatoV.

28

AutoV hlqen eiV Aiaq, eperasen eiV Migrwn. En MicmaV qelei apoqesei ta skeuh autou×

29

diebhsan to perasma× katelusan en Geba× h Rama etromaxen× h Gabaa tou Saoul efugen.

30

Uywson thn fwnhn sou, qugathr thV Galleim× kame authn, ptwch Anaqwq, na akousqh en Laisa.

31

H Madmhna metetopisqh× oi katoikoi thV Gebeim efugon omou.

32

Kai en th hmera ekeinh qelei meinei en Nwb, qelei seisei thn ceira autou kata tou orouV thV qugatroV thV Siwn, kata tou lofou thV Ierousalhm.

33

Idou, o KurioV, o KurioV twn dunamewn, qelei koyei touV kladouV meta krotou tromerou× kai oi uywmenoi qelousi suntrifqh kai oi ephrmenoi qelousi tapeinwqh.

34

Kai ta pukna tou dasouV qelei koyei en sidhrw, kai o LibanoV qelei pesei di' iscurou.

Isaiah 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: