Modern Greek Bible

Isaiah 8

Isaiah

Return to Index

Chapter 9

1

[] Den qelei eisqai omwV toiouton qambwma eiV thn ghn thn teqlimmenhn× en toiV proteroiV kairoiV exouqenwse thn ghn Zaboulwn kai thn ghn Nefqaleim× en de toiV usteroiV ekamen endoxa ta merh ta proV thn odon thV qalasshV, peran tou Iordanou, thn Galilaian twn eqnwn.

2

O laoV o peripatwn en tw skotei eide fwV mega× eiV touV kaqhmenouV en gh skiaV qanatou, fwV elamyen ep' autouV.

3

EpollaplasiasaV to eqnoV, huxhsaV eiV authn thn caran× cairousin emprosqen sou kata thn caran tou qerismou, kaqwV agallontai oi diamerizomenoi ta lafura.

4

Dioti su sunetriyaV ton zugon tou fortiou autou kai thn rabdon tou wmou autou kai thn mastiga tou katadunasteuontoV auton, kaqwV en th hmera tou Madiam.

5

Dioti pasa periknhmiV polemistou macomenou meta qorubou kai pasa stolh kekulismenh eiV aimata qelei eisqai dia kausin kai ulhn puroV.

6

Dioti paidion egennhqh eiV hmaV, uioV edoqh eiV hmaV× kai h exousia qelei eisqai epi ton wmon autou× kai to onoma autou qelei kalesqh QaumastoV, SumbouloV, QeoV iscuroV, Pathr tou mellontoV aiwnoV, Arcwn eirhnhV.

7

EiV thn auxhsin thV exousiaV autou kai thV eirhnhV den qelei eisqai teloV, epi ton qronon tou Dabid kai epi thn basileian autou, dia na diataxh authn kai na sterewsh authn en krisei kai dikaiosunh apo tou nun kai ewV aiwnoV. O zhloV tou Kuriou twn dunamewn qelei ektelesei touto.

8

[] O KurioV apesteile logon kata tou Iakwb kai epesen epi ton Israhl.

9

Kai paV o laoV qelei gnwrisei touto, o Efraim kai o katoikoV thV SamareiaV, oitineV legousin uperhfanwV kai me eparsin kardiaV,

10

oi plinqoi epeson, plhn hmeiV qelomen ktisei me pelekhtaV petraV× ai sukomoreai ekophsan, plhn hmeiV qelomen allaxei autaV eiV kedrouV.

11

Dia touto o KurioV qelei exegeirei touV ecqrouV tou Resin enantion autou kai sunenwsei touV polemiouV autou×

12

touV SuriouV emprosqen kai touV FilistaiouV opisqen× kai qelousi katafagei ton Israhl me anoikton stoma. En pasi toutoiV o qumoV autou den apestrafh, all' h ceir autou einai eti exhplwmenh.

13

Plhn o laoV den epistrefei proV ton pataxanta auton, oude ekzhtousi ton Kurion twn dunamewn.

14

Dia touto o KurioV qelei ekkoyei apo tou Israhl kefalhn kai ouran, kladon kai sparton, en mia hmera.

15

O presbuthV kai o entimoV, autoV einai h kefalh× kai o profhthV ostiV didaskei yeudh, autoV einai h oura.

16

Dioti oi makarizonteV ton laon touton planwsin auton× kai oi makarizomenoi up' autwn afanizontai.

17

Dia touto o KurioV den qelei eufranqh eiV touV neaniskouV autwn, oude qelei elehsei touV orfanouV kai taV chraV autwn× epeidh panteV einai upokritai kai kakopoioi, kai pan stoma lalei asebwV. En pasi toutoiV o qumoV autou den apestrafh, all' h ceir autou einai eti exhplwmenh.

18

Dioti h anomia afanizei wV to pur, to katatrwgon touV tribolouV kai taV akanqaV kai to flegon en toiV puknotatoiV tou dasouV× kai auta qelousin anabh eiV sthlhn peritulissomenou kapnou.

19

Apo tou qumou tou Kuriou twn dunamewn h gh eskotisqh, kai o laoV qelei eisqai wV ulh puroV× anqrwpoV den qelei elehsei ton adelfon autou.

20

Kai qelei arpasei eiV ta dexia, plhn qelei peinasei× kai qelei fagei eiV ta aristera, plhn den qelei cortasqh× qelousi fagei paV anqrwpoV thn sarka tou bracionoV autou×

21

o ManasshV ton Efraim kai o Efraim ton Manasshn× kai autoi omou qelousin eisqai enantion tou Iouda. En pasi toutoiV o qumoV autou den apestrafh, all' h ceir autou einai eti exhplwmenh.

Isaiah 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: