Modern Greek Bible

Isaiah 7

Isaiah

Return to Index

Chapter 8

1

[] Kai eipe KurioV proV eme, Labe eiV seauton tomon megan, kai grayon en autw dia grafidoV anqrwpou peri tou Macer-salal-caV-baz×

2

Kai parelabon eiV emauton pistouV marturaV, Ourian ton ierea kai Zacarian ton uion tou Iebereciou.

3

Kai proshlqon proV thn profhtissan, htiV sunelabe kai egennhsen uion. Kai eipe KurioV proV eme, Kaleson to onoma autou Macer-salal-caV-baz

4

dioti prin maqh to paidion na proferh, Pater mou kai mhter mou, ta plouth thV Damaskou kai ta lafura thV SamareiaV qelousi diarpacqh emprosqen tou basilewV thV AssuriaV.

5

Kai elalhsen eti KurioV proV eme, legwn,

6

Epeidh o laoV outoV apebale ta udata tou Silwam ta reonta hsucwV, kai cairei eiV ton Resin kai eiV ton uion tou Remalia,

7

dia touto, idou, o KurioV anabibazei ep' autouV ta udata tou potamou, ta dunata kai ta polla, ton basilea thV AssuriaV kai pasan thn doxan autou× kai qelei uperbh panta ta aulakia autou kai plhmmurhsei pasaV taV ocqaV autou

8

kai qelei perasei dia tou Iouda, qelei plhmmurhsei kai uperanabh, qelei fqasei mecri laimou kai to exaplwma twn pterugwn autou qelei gemisei to platoV thV ghV sou, Emmanouhl.

9

[] Enwqhte, laoi, kai qelete katakoph× kai akroasqhte, panteV oi en toiV escatoiV thV ghV× zwsqhte, kai qelete katakoph× zwsqhte, kai qelete katakoph.

10

Bouleuqhte boulhn, kai qelei mataiwqh× lalhsate logon, kai den qelei staqh dioti meq' hmwn o QeoV.

11

Dioti outwV elalhse KurioV proV eme en ceiri krataia, kai me edidaxe na mh peripatw en th odw tou laou toutou, legwn,

12

Mh eiphte, Sunwmosia, peri pantoV ekeinou, peri tou opoiou o laoV outoV qelei eipei, Sunwmosia kai ton fobon autou mh fobhqhte mhde tromaxhte.

13

Ton Kurion twn dunamewn, auton agiasate kai autoV aV hnai o foboV saV kai autoV aV hnai o tromoV saV.

14

Kai qelei eisqai dia agiasthrion qelei eisqai omwV dia petran proskommatoV kai dia bracon ptwsewV eiV touV duo oikouV tou Israhl dia pagida kai dia brocon eiV touV katoikouV thV Ierousalhm.

15

Kai polloi qelousi proskoyei ep' auta kai pesei kai suntrifqh kai pagideuqh kai piasqh.

16

[] Deson thn marturian, sfragison ton nomon metaxu twn maqhtwn mou.

17

Egw de qelw perimeinei ton Kurion, ostiV kruptei to proswpon autou apo tou oikou Iakwb, kai ep' auton qelw eisqai pepoiqwV.

18

Idou, egw kai ta paidia, ta opoia moi edwken o KurioV, dia shmeia kai terastia eiV ton Israhl para tou Kuriou twn dunamewn, tou katoikountoV en tw orei Siwn.

19

Kai otan saV eipwsin, Erwthsate touV econtaV pneuma manteiaV kai touV nekromanteiV, touV mormurizontaV kai yiqurizontaV, apokriqhte, O laoV den qelei erwthsei ton Qeon autou; qelei prostrexei eiV touV nekrouV peri twn zwntwn;

20

EiV ton nomon kai eiV thn marturian ean den lalwsi kata ton logon touton, bebaiwV den einai fwV en autoiV.

21

Kai qelousi perasei di' authV thV ghV sklhrwV bebarhmenoi kai limwttonteV kai otan peinaswsi qelousin aganaktei, kai qelousi kakologei ton basilea autwn kai ton Qeon autwn, kai qelousin anableyei eiV ta anw.

22

Epeita qelousin embleyei eiV thn ghn kai idou, tarach kai skotoV, qambwma agwniaV kai qelousin exwsqh eiV to skotoV.

Isaiah 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: