Modern Greek Bible

Isaiah 5

Isaiah

Return to Index

Chapter 6

1

[] Kata to etoV en w apeqanen OziaV o basileuV, eidon ton Kurion kaqhmenon epi qronou uyhlou kai ephrmenou, kai to kraspedon autou egemise ton naon.

2

Anwqen autou istanto Serafeim ana ex pterugaV econta ekaston me taV duo ekalupte to proswpon autou kai me taV duo ekalupte touV podaV autou kai me taV duo epeta.

3

Kai ekraze to en proV to allo kai elegen, AgioV, agioV, agioV o KurioV twn dunamewn pasa h gh einai plhrhV thV doxhV autou.

4

Kai oi parastatai thV quraV eseisqhsan ek thV fwnhV tou krazontoV, kai o oikoV eplhsqh kapnou.

5

[] Tote eipa, W talaV egw dioti ecaqhn epeidh eimai anqrwpoV akaqartwn ceilewn kai katoikw en mesw laou akaqartwn ceilewn epeidh oi ofqalmoi mou eidon ton Basilea, ton Kurion twn dunamewn.

6

Tote epetase proV eme en ek twn Serafeim econ en th ceiri autou anqraka puroV, ton opoion elabe dia thV labidoV apo tou qusiasthriou.

7

Kai hggisen auton eiV to stoma mou kai eipen, Idou, touto hggise ta ceilh sou kai h anomia sou exhleifqh kai h amartia sou ekaqarisqh.

8

Kai hkousa thn fwnhn tou Kuriou, legontoV, Tina qelw aposteilei, kai tiV qelei upagei dia hmaV; Tote eipa, Idou, egw, aposteilon me.

9

[] Kai eipen, Upage kai eipe proV touton ton laon, me thn akohn qelete akousei kai den qelete ennohsei kai bleponteV qelete idei kai den qelete katalabei

10

epacunqh h kardia tou laou toutou, kai egeinan barea ta wta autwn, kai ekleisan touV ofqalmouV autwn, dia na mh blepwsi me touV ofqalmouV autwn kai akouwsi me ta wta autwn kai nohswsi me thn kardian autwn kai epistreywsi kai qerapeuqwsi.

11

Tote eipa, Kurie, ewV pote; Kai apekriqh, Ewsou erhmwqwsin ai poleiV, wste na mh uparch katoikoV, kai ai oikiai, wste na mh uparch anqrwpoV, kai h gh na erhmwqh pantapasin

12

kai apomakrunh o KurioV touV anqrwpouV, kai geinh megalh egkataleiyiV en tw mesw thV ghV.

13

Eti omwV qelei meinei en auth en dekaton, kai auto palin qelei katafagwqh kaqwV h terebinqoV kai h druV, twn opoiwn o kormoV menei en autaiV otan koptwntai, outw to agion sperma qelei eisqai o kormoV authV.

Isaiah 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: