Modern Greek Bible

Isaiah 4

Isaiah

Return to Index

Chapter 5

1

[] Twra qelw yallei eiV ton hgaphmenon mou asma tou agaphtou mou peri tou ampelwnoV autou. O hgaphmenoV mou eicen ampelwna epi lofou pacutatou.

2

Kai periefraxen auton, kai sunhqroisen ex autou touV liqouV kai efuteusen auton me ta pleon eklekta klhmata kai ektise purgon en tw mesw autou kai kateskeuasen eti lhnon en autw kai periemene na kamh stafulia, all' ekamen agriostafula.

3

Kai twra, katoikoi Ierousalhm kai andreV Iouda, krinate, parakalw, anameson emou kai tou ampelwnoV mou.

4

Ti hto dunaton na kamw eti eiV ton ampelwna mou kai den ekamon eiV auton; dia ti loipon, enw periemenon na kamh stafulia, ekamen agriostafula;

5

Twra loipon qelw saV anaggeilei ti qelw kamei egw eiV ton ampelwna mou× qelw afairesei ton fragmon autou kai qelei katafagwqh qelw calasei ton toicon autou kai qelei katapathqh×

6

kai qelw katasthsei auton erhmon den qelei kladeuqh oude skafqh, alla qelousi blasthsei ekei triboloi kai akanqai qelw prostaxei eti ta nefh na mh brexwsi brochn ep' auton.

7

All' o ampelwn tou Kuriou twn dunamewn einai o oikoV tou Israhl kai oi andreV Iouda to agaphton autou futon kai periemene krisin, plhn idou, katadunasteusiV dikaiosunhn, plhn idou, kraugh.

8

[] Ouai eiV ekeinouV, oitineV enonousin oikian me oikian kai sunaptousin agron me agron, ewsou mh meinh topoV, dia na katoikwsi monoi en tw mesw thV ghV.

9

EiV ta wta mou eipen o KurioV twn dunamewn, BebaiwV pollai oikiai qelousi meinei hrhmwmenai, megalai kai kalai, cwriV katoikwn

10

nai, deka stremmata ampelwnoV qelousi dwsei en baq, kai o sporoV enoV comor qelei dwsei en efa.

11

Ouai eiV ekeinouV, oitineV exegeiromenoi to prwi zhtousi sikera× oitineV exakolouqousi mecri thV esperaV, ewsou exayh o oinoV autouV.

12

Kai h kiqara kai h lura, to tumpanon kai o auloV kai o oinoV einai en toiV sumposioiV autwn alla den parathrousi to ergon tou Kuriou kai den qewrousi thn energeian twn ceirwn autou.

13

Dia touto o laoV mou eferqh eiV aicmalwsian, dioti den ecei epignwsin kai oi entimoi autwn limoktonousi, kai to plhqoV autwn katexhranqh upo diyhV.

14

Dia tauta eplatunen o adhV eauton kai dihnoixen upermetra to stoma autou× kai h doxa autwn kai to plhqoV autwn kai o qoruboV autwn kai oi entrufwnteV qelousi katabh eiV auton.

15

Kai o koinoV anqrwpoV qelei upokuyei, kai o dunatoV qelei tapeinwqh, kai oi ofqalmoi twn uyhlwn qelousi camhlwqh.

16

O de KurioV twn dunamewn qelei uywqh eiV krisin, kai o QeoV o AgioV qelei agiasqh eiV dikaiosunhn.

17

Tote ta arnia qelousi boskhqh kata thn sunhqeian autwn, kai xenoi qelousi fagei touV erhmouV topouV twn pacewn.

18

[] Ouai eiV ekeinouV, oitineV episurousi thn anomian dia scoiniwn mataiothtoV kai thn amartian wV dia lwriwn amaxhV

19

oitineV legousin, AV speush, aV epitacunh to ergon autou dia na idwmen kai h boulh tou Agiou tou Israhl aV plhsiash kai aV elqh, dia na maqwmen.

20

Ouai eiV ekeinouV, oitineV legousi to kakon kalon kai to kalon kakon oitineV qetousi to skotoV dia fwV kai to fwV dia skotoV oitineV qetousi to pikron dia gluku kai to gluku dia pikron.

21

Ouai eiV touV osoi einai sofoi eiV touV ofqalmouV autwn kai fronimoi enwpion eautwn.

22

Ouai eiV touV osoi einai dunatoi eiV to na pinwsin oinon kai iscuroi eiV to na smigwsi sikera

23

oitineV dikaionousi ton paranomon dia dwra, kai to dikaion tou dikaiou afairousin ap' autou.

24

Dia touto, wV h glwssa tou puroV katatrwgei thn kalamhn kai to acuron afanizetai en th flogi, outwV h riza autwn qelei katastaqh wV shpedwn, kai to anqoV autwn qelei anabh wV koniortoV dioti aperriyan ton nomon tou Kuriou twn dunamewn kai katefronhsan ton logon tou Agiou tou Israhl.

25

Dia touto o qumoV tou Kuriou exhfqh enantion tou laou autou, kai ekteinaV thn ceira autou enantion autwn epataxen autouV× ta de orh etremon, kai ta ptwmata autwn egeinan wV kopria en mesw twn odwn. En pasi toutoiV o qumoV autou den apestrafh, all' h ceir autou einai eti exhplwmenh.

26

Kai qelei uywsei eiV ta eqnh shmeion apo makran, kai qelei surixei eiV auta ap' akrou thV ghV kai idou, tacewV qelousin elqei meta spoudhV×

27

oudeiV qelei apokamei oude proskrousei metaxu autwn oudeiV qelei nustaxei oude koimhqh oude h zwnh thV osfuoV autwn qelei luqh, oude to lwrion twn upodhmatwn autwn qelei koph

28

twn opoiwn ta belh einai oxea kai panta ta toxa autwn entetamena oi onuceV twn ippwn autwn qelousi nomisqh wV puroboloV petra, kai oi trocoi twn amaxwn autwn wV anemostrobiloV

29

ta bruchmata autwn qelousin eisqai wV leontoV qelousi brucasqai wV skumnoi leontoV× nai, qelousi brucasqai kai qelousi sunarpasei to qhrama kai fugei kai oudeiV o eleuqerwn.

30

Kai otan kat' ekeinhn thn hmeran bohswsin enantion autwn wV boh thV qalasshV, qelousin embleyei eiV thn ghn kai idou, skotoV, luph, kai to fwV eskotisqh en tw ouranw authV.

Isaiah 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: