Modern Greek Bible

Isaiah 3

Isaiah

Return to Index

Chapter 4

1

[] Kai en ekeinh th hmera epta gunaikeV qelousi piasei ena andra legousai, qelomen trwgei ton arton hmwn kai qelomen enduesqai ta imatia hmwn monon aV krazetai to onoma sou ef hmaV, dia na afaireshV to oneidoV hmwn.

2

[] En ekeinh th hmera o kladoV tou Kuriou qelei eisqai wraioV kai endoxoV kai o karpoV thV ghV exairetoV kai eufrosunoV eiV touV diaswqentaV ek tou Israhl

3

kai o upoloipoV en Siwn kai o enapoleifqeiV en Ierousalhm qelei onomasqh agioV, panteV oi gegrammenoi metaxu twn zwntwn en Ierousalhm,

4

otan ekplunh o KurioV thn akaqarsian twn qugaterwn thV Siwn kai kaqarish to aima thV Ierousalhm ek mesou authV dia pneumatoV krisewV kai dia pneumatoV kausewV.

5

Kai o KurioV qelei dhmiourghsei epi panta topon tou orouV Siwn kai epi taV sunaqroiseiV authV nefelhn kai kapnon thn hmeran, en de th nukti lamprothta flogerou puroV× dioti epi pasan thn doxan qelei eisqai uperaspisiV,

6

kai qelei eisqai skhnh, dia na episkiazh apo thV kausewV en hmera, kai dia na hnai katafugion kai skeph apo anemozalhV kai apo brochV.

Isaiah 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: