Modern Greek Bible

Isaiah 2

Isaiah

Return to Index

Chapter 3

1

[] Dioti idou, o KurioV, o KurioV twn dunamewn, qelei afairesei apo thV Ierousalhm kai apo tou Iouda uposthrigma kai bohqeian, apan to uposthrigma tou artou kai apan to uposthrigma tou udatoV,

2

iscuron kai polemisthn, krithn kai profhthn kai suneton kai presbuteron,

3

penthkontarcon kai entimon kai sumboulon kai sofon tecnithn kai suneton gohteuthn.

4

Kai qelw dwsei paidaria arcontaV autwn, kai nhpia qelousin exousiazei ep' autwn.

5

Kai o laoV qelei katadunasteuesqai, anqrwpoV upo anqrwpou, kai ekastoV upo tou plhsion autou× to paidion qelei alazoneuesqai proV ton geronta, kai o potapoV proV ton entimon.

6

Ean tiV piash ton adelfon autou ek tou oikou tou patroV autou, legwn, Imation eceiV, genou archgoV hmwn, kai o afanismoV outoV aV hnai upo thn ceira sou.

7

En ekeinh th hmera qelei omosei, legwn, den qelw geinei qerapeuthV dioti en th oikia mou den einai oute artoV oute imation× mh me kamhte archgon tou laou

8

dioti hfanisqh h Ierousalhm kai epesen o IoudaV, epeidh h glwssa autwn kai ta erga autwn hnai enantia eiV ton Kurion, paroxunwsi touV ofqalmouV thV doxhV autou.

9

[] H uywsiV tou proswpou autwn marturei enantion autwn× kai khruttousi thn amartian autwn wV ta Sodoma× den kruptousin authn. Ouai eiV thn yuchn autwn dioti antapedwkan eiV eautouV kaka.

10

Eipate proV ton dikaion oti kalon qelei eisqai eiV auton× dioti qelei fagei ton karpon twn ergwn autou.

11

Ouai eiV ton anomon kakon qelei eisqai eiV auton dioti h antapodosiV twn ceirwn autou qelei geinei eiV auton.

12

Ton laon mou, paidaria katadunasteuousin auton, kai gunaikeV exousiazousin ep' autou. Lae mou, oi odhgoi sou se kamnousi na planasai kai katastrefousi thn odon twn bhmatwn sou.

13

O KurioV exegeiretai dia na dikash kai istatai dia na krinh touV laouV.

14

O KurioV qelei eiselqei eiV krisin meta twn presbuterwn tou laou autou kai meta twn arcontwn autou× dioti seiV katefagete ton ampelwna× ta arpagmata tou ptwcou einai en taiV oikiaiV umwn.

15

Dia ti katadunasteuete ton laon mou kai kataqlibete ta proswpa twn ptwcwn; legei KurioV o QeoV twn dunamewn.

16

[] Kai legei KurioV, Epeidh ai qugatereV thV Siwn uperhfaneuqhsan kai peripatousi me uywmenon trachlon kai me ommata asemna, peripatousai trufhla kai trizousai me touV podaV autwn,

17

dia touto o KurioV qelei falakrwsei thn korufhn thV kefalhV twn qugaterwn thV Siwn, kai o KurioV qelei ekkaluyei thn aiscunhn autwn.

18

En ekeinh th hmera o KurioV qelei afairesei thn doxan twn trizontwn stolismwn kai ta emplokia kai touV mhniskouV,

19

ta perideraia kai ta braciolia kai taV kaluptraV,

20

touV kekrufalouV kai taV periskelidaV kai ta kefalodesma kai taV muroqhkaV kai ta enwtia,

21

ta daktulidia kai ta errina,

22

taV poikilaV stolaV kai ta ependumata kai ta perikalummata kai ta qulakia,

23

ta katoptra kai ta lepta lina kai taV mitraV kai ta qeristra.

24

Kai anti thV glukeiaV osmhV qelei eisqai duswdia kai anti zwnhV scoinion kai anti kallikomiaV falakrwma kai anti epistomaciou perizwma sakkinon hliokauma anti wraiothtoV.

25

Oi andreV sou qelousi pesei en macaira kai h dunamiV sou en polemw.

26

Kai ai pulai authV qelousi stenaxei kai penqhsei kai auth qelei koitesqai epi tou edafouV hrhmwmenh.

Isaiah 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: