Modern Greek Bible

Isaiah 1

Isaiah

Return to Index

Chapter 2

1

[] O logoV, o genomenoV di' oramatoV eiV ton Hsaian ton uion tou AmwV, peri tou Iouda kai thV Ierousalhm.

2

En taiV escataiV hmeraiV to oroV tou oikou tou Kuriou qelei sthricqh epi thV korufhV twn orewn kai uywqh uperanw twn bounwn kai panta ta eqnh qelousi surreei eiV auto,

3

kai polloi laoi qelousin upagei kai eipei, Elqete kai aV anabwmen eiV to oroV tou Kuriou, eiV ton oikon tou Qeou tou Iakwb kai qelei didaxei hmaV taV odouV autou, kai qelomen peripathsei en taiV triboiV autou. Dioti ek Siwn qelei exelqei nomoV kai logoV Kuriou ex Ierousalhm.

4

Kai qelei krinei anameson twn eqnwn kai qelei elegxei pollouV laouV kai qelousi sfurhlathsei taV macairaV autwn dia unia kai taV logcaV autwn dia drepana den qelei shkwsei macairan eqnoV enantion eqnouV, oude qelousi maqei pleon ton polemon.

5

OikoV Iakwb, elqete kai aV peripathswmen en tw fwti tou Kuriou.

6

[] BebaiwV su egkatelipeV ton laon sou, ton oikon Iakwb, dioti eneplhsqhsan thV anatolhV kai egeinan manteiV wV oi Filistaioi, kai sunhnwqhsan meta twn teknwn twn allofulwn.

7

Kai h gh autwn eneplhsqh arguriou kai crusiou, kai den einai teloV twn qhsaurwn autwn eneplhsqh h gh autwn kai ippwn, kai den einai teloV twn amaxwn autwn.

8

Kai h gh autwn eneplhsqh apo eidwlwn elatreusan to poihma twn ceirwn autwn, ekeino to opoion oi daktuloi autwn ekamon

9

kai o koinoV anqrwpoV upekuye kai o megaloV etapeinwqh kai den qeleiV sugcwrhsei autouV.

10

[] Eiselqe eiV ton bracon kai krufqhti eiV to cwma, dia ton fobon tou Kuriou kai dia thn doxan thV megaleiothtoV autou.

11

Oi uperhfanoi ofqalmoi tou anqrwpou qelousi tapeinwqh, kai h eparsiV twn anqrwpwn qelei upokuyei× monoV de o KurioV qelei uywqh en ekeinh th hmera.

12

Dioti hmera Kuriou twn dunamewn qelei epelqei epi panta alazona kai uperhfanon kai epi panta uywmenon kai qelei tapeinwqh

13

kai epi pasaV taV kedrouV tou Libanou taV uyhlaV kai ephrmenaV kai epi pasaV taV druV thV Basan,

14

kai epi panta ta uyhla orh kai epi panta ta uywmena bouna,

15

kai epi panta purgon uyhlon kai epi pan teicoV peripefragmenon,

16

kai epi panta ta ploia thV QarseiV kai epi panta ta hdonika qeamata.

17

Kai to uyoV tou anqrwpou qelei upokuyei, kai h eparsiV twn anqrwpwn qelei tapeinwqh× monoV de o KurioV qelei uywqh en ekeinh th hmera.

18

Kai ta eidwla qelousin oloklhrwV katastrafh.

19

Kai autoi qelousin eiselqei eiV ta sphlaia twn bracwn kai eiV taV trupaV thV ghV, dia ton fobon tou Kuriou kai dia thn doxan thV megaleiothtoV autou, otan egerqh dia na klonish thn ghn.

20

En ekeinh th hmera qelei riyei o anqrwpoV eiV touV aspalakaV kai eiV taV nukteridaV ta argura autou eidwla kai ta crusa autou eidwla, ta opoia ekamen eiV eauton dia na proskunh×

21

dia na eiselqwsin eiV taV scismaV twn bracwn kai eiV ta sphlaia twn petrwn, dia ton fobon tou Kuriou kai dia thn doxan thV megaleiothtoV autou, otan egerqh dia na klonish thn ghn.

22

Paraithqhte apo anqrwpou, tou opoiou h pnoh einai eiV touV mukthraV autou dioti eiV ti einai axioV logou;

Isaiah 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: