Modern Greek Bible

Canticles 8

Isaiah

Return to Index

Chapter 1

1

[] OrasiV Hsaiou uiou AmwV, thn opoian eide peri tou Iouda kai thV Ierousalhm, en taiV hmeraiV Oziou Iwaqam, Acaz kai Ezekiou, basilewn Iouda.

2

[] Akousate, ouranoi, kai akroasqhti, gh× dioti o KurioV elalhsen× UiouV eqreya kai uywsa, all' autoi apestathsan ap' emou.

3

O bouV gnwrizei ton kthtora autou kai o onoV thn fatnhn tou kuriou autou o Israhl den gnwrizei, o laoV mou den ennoei.

4

Ouai, eqnoV amartwlon, lae pefortwmene anomian, sperma kakopoiwn uioi diefqarmenoi egkatelipon ton Kurion, katefronhsan ton Agion tou Israhl, estrafhsan eiV ta opisw.

5

Dia ti paideuomenoi qelete epiprosqetei stasiasmon; olh h kefalh einai arrwstoV kai olh h kardia kecaunwmenh×

6

apo icnouV podoV mecri kefalhV den uparcei en autw akeraiothV alla traumata kai melanismata kai elkh seshpota den exepiesqhsan oude edeqhsan oude emalakwqhsan di' aloifhV

7

h gh saV einai erhmoV, ai poleiV saV purikaustoi thn ghn saV xenoi katatrwgousin emprosqen saV× kai einai erhmoV, wV peporqhmenh upo allofulwn

8

kai h qugathr Siwn egkataleleimmenh wV kalubh en ampelwni, wV opwrofulakion en khpw aggouriwn wV poliV poliorkoumenh.

9

An o KurioV twn dunamewn den hqelen afhsei eiV hmaV mikron upoloipon, wV ta Sodoma hqelomen geinei, me ta Gomorra hqelomen exomoiwqh.

10

[] Akousate ton logon tou Kuriou, arconteV Sodomwn akroasqhti ton nomon tou Qeou hmwn, lae Gomorrwn.

11

Tina creian ecw tou plhqouV twn qusiwn saV; legei KurioV× kecortasmenoV eimai apo olokautwmatwn kriwn kai apo pacouV twn siteutwn kai den euarestoumai eiV aima taurwn h arniwn h tragwn.

12

Otan erchsqe na emfanisqhte enwpion mou, tiV ezhthsen ek twn ceirwn saV touto, na pathte taV aulaV mou;

13

Mh ferete pleon, mataiaV prosforaV to qumiama einai bdelugma eiV eme taV neomhniaV kai ta sabbata, thn sugkalesin twn sunaxewn, den dunamai na upoferw, anomian kai panhgurikhn sunaxin.

14

TaV neomhniaV saV kai taV diatetagmenaV eortaV saV misei h yuch mou einai fortion eiV eme ebarunqhn na upoferw.

15

Kai otan ekteinhte taV ceiraV saV, qelw kruptei touV ofqalmouV mou apo saV nai, otan plhqunhte dehseiV, den qelw eisakouei ai ceireV saV einai plhreiV aimatwn.

16

[] Lousqhte, kaqarisqhte× apobalete thn kakian twn praxewn saV ap' emprosqen twn ofqalmwn mou pausate prattonteV to kakon,

17

maqete na pratthte to kalon× ekzhthsate krisin, kamete euquthta eiV ton dedunasteumenon, krinate ton orfanon, prostateusate thn dikhn thV chraV

18

Elqete twra, kai aV diadikasqwmen, legei KurioV ean ai amartiai saV hnai wV to porfuroun, qelousi geinei leukai wV ciwn ean hnai eruqrai wV kokkinon, qelousi geinei wV leukon mallion.

19

Ean qelhte kai upakoushte, qelete fagei ta agaqa thV ghV×

20

ean omwV den qelhte kai apostathshte, qelete katafagwqh upo macairaV dioti to stoma tou Kuriou elalhse.

21

[] PwV h pisth poliV katestaqh pornh, hto plhrhV krisewn h dikaiosunh katwkei en auth alla twra, foneiV.

22

O arguroV sou katestaqh skwria, o oinoV sou sunekerasqh meq' udatoV.

23

Oi arconteV sou einai apeiqeiV kai suntrofoi kleptwn× panteV agapwsi dwra kai kunhgousin antiplhrwmaV den krinousi ton orfanon oude ercetai h dikh thV chraV proV autouV.

24

Dia touto legei o KurioV, o KurioV twn dunamewn, o KrataioV tou Israhl, W, qelw cortasqh epi touV enantiouV mou kai qelw ekdikhqh kata twn ecqrwn mou

25

kai qelw streyei thn ceira mou epi se kai apokaqarisei thn skwrian sou kai afairesei olon sou ton kassiteron.

26

Kai qelw apokatasthsei touV kritaV sou wV to proteron kai touV sumboulouV sou wV to ap' archV meta tauta qeleiV onomasqh h poliV thV dikaiosunhV, h pisth poliV.

27

H Siwn qelei exagorasqh dia krisewV, kai oi epistreyanteV authV dia dikaiosunhV.

28

Kai oi paranomoi kai oi amartwloi omou qelousi katastrafh, kai oi egkataliponteV ton Kurion qelousi katanalwqh.

29

Dioti qelete kataiscunqh dia ta alsh, ta opoia epequmhsate, kai qelete entraph dia touV khpouV, touV opoiouV exelexate.

30

Epeidh qelete geinei wV druV, thV opoiaV ta fulla marainontai, kai wV khpoV, ostiV den ecei udwr.

31

Kai o iscuroV qelei eisqai wV kalamion stupiou, kai to ergon autou wV spinqhr, kai qelousi kauqh kai ta duo omou, kai den qelei eisqai o sbunwn.

Isaiah 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: