Modern Greek Bible

Canticles 7

Canticles

Return to Index

Chapter 8

1

[] Eiqe na hso wV adelfoV mou, qhlasaV touV mastouV thV mhtroV mou. Euriskousa se exw hqelon se filhsei, kai den hqelon me katafronhsei.

2

Hqelon se surei kai se eisaxei eiV ton oikon thV mhtroV mou, dia na me didaxhV× hqelon se potisei oinon arwmatikon kai cumon tou roidiou mou.

3

H aristera autou hqelen eisqai upo thn kefalhn mou, kai h dexia autou hqele me enagkalisqh.

4

SaV orkizw, qugatereV Ierousalhm, na mh exegeirhte mhde na exupnhshte thn agaphn mou, ewsou qelhsh.

5

[] TiV auth h anabainousa apo thV erhmou, episthrizomenh epi ton agaphton authV; Egw se exupnhsa upo thn mhlean× ekei se ekoiloponhsen h mhthr sou× ekei se egennhsen h tekousa se.

6

Qeson me, wV sfragida, epi thn kardian sou, wV sfragida epi ton braciona sou× dioti h agaph einai iscura wV o qanatoV× h zhlotupia sklhra wV o adhV× ai flogeV authV flogeV puroV, anaflexiV ormhtikwtath.

7

Udata polla den dunantai na sbeswsi thn agaphn, oude potamoi dunantai na pnixwsin authn× ean tiV dwsh panta ta uparconta tou oikou autou dia thn agaphn, pantelwV qelousi katafronhsei auta.

8

[] HmeiV ecomen adelfhn mikran, kai mastouV den ecei× ti qelomen kamei eiV thn adelfhn hmwn thn hmeran kaq' hn geinh logoV peri authV;

9

Ean hnai teicoV, qelomen oikodomhsei ep' authn palation arguroun× kai ean hnai qura, qelomen periasfalisei authn me sanidaV kedrinaV.

10

Egw eimai teicoV, kai oi mastoi mou wV purgoi× tote hmhn eiV touV ofqalmouV autou wV euriskousa eirhnhn.

11

O Solomwn eicen ampelwna en Baal-camwn× edwke ton ampelwna eiV fulakaV× ekastoV eprepe na ferh dia ton karpon autou cilia arguria.

12

O ampelwn emou einai emprosqen mou× ta cilia aV hnai dia se, Solomwn, kai diakosia dia touV fulattontaV ton karpon autou.

13

[] W su h kaqhmenh en toiV khpoiV, oi suntrofoi prosecousin eiV thn fwnhn sou× kame me na akousw authn.

14

Feuge, agaphte mou, kai ginou omoioV me dorkada h me skumnon elafou epi ta orh twn arwmatwn.

Isaiah 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: